Преценка на външния вид на заека чрез измерване

Преценка на външния вид на заека чрез измерване

Основната цел на измерванията на зайците и преценката на външността им по тях е да се направи преценката по-точна и да не се допусне субективизъм.

Брой на озайчванията за една година

Брой на озайчванията за една година

Зайците имат къса бременност и заплождането при тях може да се извърши почти по всяко време на годината. Това създава възможност за получаването на 5-6 и повече зайчила от една зайкиня-м

Хранене на зайците с комбинирани фуражи

Хранене на зайците с комбинирани фуражи

Комбинираните фуражи намират все по-голямо приложение и при храненето на зайците. Комбинираните фуражи за зайци са основният вид фураж, който се използва в промишленото зайцевъдство

Хигиена на водата за пиене на зайците

Хигиена на водата за пиене на зайците

Необходимо условие за запазване на добро здравословно състояние и получаване на максимална продукция е своевременно даване на достатъчно количество доброкачествена вода на зайците.

Хигиена на развъждането на зайците

Хигиена на развъждането на зайците

Преди случната кампания зайците се преглеждат. Болните се отстраняват и се изолират за изясняване на заболяването. За съешаване се допускат само здрави, в развъдна кондиция животни.

Режим на хранене при зайците

Режим на хранене при зайците

Установяването на подходящ режим на хранене при зайците има важно значение за по-доброто усвояване на фуражите и икономичното им изразходване.

Грижи за новородените зайчета

Грижи за новородените зайчета

Първото нещо, което трябва да се направи, е да се провери състоянието на гнездото и новородените зайчета. Ако зайкинята не е оскубала достатъчно косми, необходимо е да се прехвърлят косми от друго гнездо.

Подготовка и провеждане на запложданията на зайкините

Подготовка и провеждане на запложданията на зайкините

Зайкините допускат да бъдат заплодени само когато са в състояние на разгоненост. В противен случай те бягат, хапят и могат да наранят себе си или мъжкия заек. Най-сигурен начин за установ

Подготовка на зайкинята за озайчване и озайчване

Подготовка на зайкинята за озайчване и озайчване

Бременната зайкиня започва да се подготвя за озайчването твърде рано. Практикува се поставянето на поставянето на сандъче (гнездо) на 17-ия ден след заплождането или може да постави няколко

Отглеждане на отбити зайчета за разплод

Отглеждане на отбити зайчета за разплод

В зависимост от приетия начин на отглеждане зайците се отбиват на различна възраст. Тогава се извършва първият отбор на зайците за разплод и се формират мъжки и женски групи.

Избор на място за зайцеферма

Избор на място за зайцеферма

Мястото за зайцефермата трябва да бъде сухо, отцедливо и равно или с наклон до 3%. Мястото в никакъв случай не бива да е в близост със заблатени места и торища.

Кога да изключим на зайците от разплод?

Кога да изключим на зайците от разплод?

Зайкините показват максимална плодовитост, висока млечност и добри майчини качества след второто и третото озайчване, а мъжките разплодници са най-продуктивни след едногодишна възраст.

Угояване на зайци

Угояване на зайци

От отглежданите в личното стопанство зайци една голяма част се използва като източник за месо за собствени нужди. Това налага тези зайци да се поставят за угояване.

Определяне пола на зайците

Определяне пола на зайците

Различията във външните белези на половата система при мъжките и женските малки зайчета в тази възраст са много малки и това прави трудно точното определяне на пола.

Сребристи зайци

Сребристи зайци

Сребристите зайци се отнасят към групата зайци за месо и кожи. Те са създадени в бившия Съветски съюз чрез чистопородно развъждане и усъвършенстване на зайците от породата шампан.