зайциМежду всички видове селскостопански животни заекът е най-скорозрял и с оглед на получаване на висококачествено месо и кожи става годен за клане в най-ранна възраст. Така само един добре гледан и хранен заек от специализираните породи за месо при пет-шест озайчвания за годината отглежда спокойно по 40 и повече зайчета. При правилно хранене и гледане зайчетата достигат за 3-3,5-месечна възраст живо тегло от 2,5 до 2,7 кг, с което годишно се получава около 100-120 кг висококачествено диетично заешко месо.

За месо зайците може да се използват още от най-ранна възраст. Доскоро се смяташе, че за месо те са икономически изгодни не по-рано от 4-месечна възраст. Широката практика и опитът показват, че зайците с успех могат да бъдат използвани за месо на 56-60-дневна възраст. За тази цел обикновено се използват животни от скорозрелите специализирани породи, като бял новозеландски, калифорнийски заек, уедрена съветска чинчила, кръстоски между тях, линейни хибриди и т.н. При раждането зайчетата се оставят при зайкинята-майка до достигане на живо тегло 1,8-2 кг, след което се отбиват и колят. Това са така наречените зайци-бройлери.

За масово клане зайците се използват на 3-3,5-месечна възраст. Тогава в зависимост от породата, храненето и гледането те достигат живо тегло от 2,3 до 2,5-2,7 кг. Закланите на тази възраст и при това живо тегло зайци от едрите породи имат кланичен рандеман 44-46%, средно едрите - 50 до 52%, а белите новозеландски и калифорнийските зайци - 54 до 55%.

С оглед на получаване на доброкачествени кожи зайците трябва да се колят най-рано в края на първото възрастово линеене, или на 4-4,5-месечна възраст. По време на второто възрастово линеене от 4,5- до 7-7,5-месечна възраст за получаване на доброкачествени кожи клането трябва да става по избор, т.е. като преди това обезателно се определи степента на линеене. Първокачествени кожи се получават обикновено към края на второто възрастово линеене, което съвпада с достигане на 7-7,5-месечна възраст на зайците.

Независимо от възрастта, на която ще се извърши клането им, зайците трябва преди това да се поставят на усилено хранене или да бъдат угоени. При правилно угояване живото тегло на зайците се увеличава до 30%, а кланичното - с 5 до 7%, при което се повишава и качеството на месото им.

Продължителността на угоителния период може да бъде различна. При екстензивното угояване той продължава 45-50 дни, а при интензивното - 20 до 25 дни. През това време храненето се извършва с такива фуражи, които се приемат с апетит от животните и дават възможност за отлагане на повече мазнини и мускулатура. Освен това на угояваните зайци трябва да се осигури достатъчно площ.

Мъжките зайчета на 4-месечна възраст може да се угояват на групи, без да се кастрират. В групите зайците се подбират по едрина, възраст и телесно състояние. Около четвъртия месец обикновено настъпва половото им узряване, след което мъжките зайци, поставени на угояване, трябва непременно да бъдат кастрирани. Кастрирането им се извършва 15-20 дни преди поставянето на угояване. Некастрирани мъжки зайци, поставени на угояване, след 4-месечна възраст не дават никакви резултати. Усиленото хранене по време на угояването ускорява тяхното узряване. Животните се хапят, дращят се, разкъсват кожите си и качеството им се намалява. Те се кастрират едно-друго и живото им тегло не само че не се увеличава, а напротив, намалява в сравнение с теглото, което са имали преди поставянето им на угояване.