За млечността на зайкинята през първите дни след раждането се съди по външния вид на зайчетата. Ако зайчетата лежат спокойно в гнездото с добре напълнени коремчета, имат лъскава космена покривка и не се разпълзяват встрани, това е показател, че зайкинята има добра млечност. Ако млечността на зайкинята е недостатъчна, зайчетата са с набръчкана кожа, ъгловати форми, настръхнала космена покривка и още непрогледнали, излизат от гнездото. На такива зайкини при следващите раждания трябва да се оставят по-малко зайчета. През летните горещи дни зайчетата може да излязат преждевременно от сандъчетата гнезда, когато са плътно покрити и вътре температурата е по-висока, отколкото в клетката.

При възрастните зайкини трябва да се оставят по 6-8 зайчета, а при младите (на първо раждане) - по 5 до 6. Ако зайкините са проверени по млечност в по-ранните раждания и е установено, че добре изхранват зайчетата, тогава при тях може да се оставят по 8-10, дори и повече зайчета.

За определяне на млечността се изхожда от следните особености:

  • до 15-ия - 18-ия ден след раждането единствената храна на новородените зайчета е майчиното мляко и прирастът им през този период се дължи само на него;
  • установено е чрез изследване, че 1 г прираст при зайчетата се получава от 2 г прието майчино мляко;
  • двадесетият ден от раждането е много подходящ от практическа гледна точка за определяне теглото на новородените зайчета. За времето от 18-ия до 20-ия ден след раждането зайчетата са приели незначително количество друга храна и това практически не влияе върху прираста.

Съществуват няколко формули, по които се изчислява млечността на зайкинята. За широката практика най-подходяща е следната:

М=(В2-B1)x2,

където В1 е масата на зайчилото при раждането;

B2 - масата на зайчилото на 20-дневна възраст.

Пример за определяне на млечността на зайкинята

Зайкиня ражда десет зайчета, които отглежда до 20-ия ден. Общата маса на зайчетата при раждането е 520 г, или средно всяко зайче е тежало 52 г. На 20-ия ден се запазват всички зайчета, които при претеглянето тежат общо 3400 г.

Във формулата буквените означения се заместват с количествените показатели и млечността се изчислява по следния начин: М=(В21)х2; М=(3400-520)х2; М=2880х2=5760 г. Това е количеството мляко, което е произвела зайкинята за 20 дни. Млечността за периода от 20 дни варира в широки граници - от 2000 до 6400 г. За да се получи средната дневна млечност, необходимо е това количество да се раздели на 20; в случая средната дневна млечност е 5760:20=288 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как изглежда болният заек?

Породи зайци подходящи за промишлено производство на месо

Какво е необходимо да се направи преди съешаването на зайците

Какви грижи трябва да се полагат за малките зайчета