Чрез торенето с минерални торове се увеличават запасите на хранителни вещества в почвата, подобряват се нейните физико-химични свойства и се създават условия за интензивна дейност на почвените микроорганизми.

Предимството на минералните торове пред органичните е, че те съдържат във висока концентрация лесно усвоими за растенията хранителни вещества.

В зависимост от хранителните елементи, които съдържат, минералните торове се разделят на азотни, фосфорни, калиеви, сложни и микроторове.

АЗОТНИ ТОРОВЕ

Според агрегатното състояние азотните торове разделят на твърди и течни.

Твърди азотни торове

У нас от твърдите азотни торове най-широко се използуват амониевата селитра, карбамидът и амониевият сулфат и по-ограничеН0 - натриевата и калциевата селитра.

Амониев нитрат (амониева селитра)

Съдържа 33-34% азот и представлява водоразтворима кристална сол с бял или слабожълт цвят. Амониевият нитрат е хигроскопичен и при висока влажност и продължително съхраняване се уплътнява. Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва, както за предсеитбено торене, така и за подхранване.

Карбамид

Карбамидът съдържа 46% азот и техническият продукт е бял или жълт, силно хигроскопичен и лесно разтворим във вода. Карбамидът е физиологично неутрален и универсален тор с по-продължително действие. Карбамидът се използува предимно за предсеитбено торене. Освен като тор се използува и като биоконцентрат при хранене на животните, като се прибавя към фуражи, бедни на белтъчини.

Амониев сулфат

Амониевият сулфат съдържа около 20% азот и има сивкав или жълтеникав цвят, с добра разтворимост и относително по-слаба хигроскопичност. Амониевият сулфат се използва предимно за предсеитбено торене на култури, които са по-слабо чувствителни към повишена киселинност на почвата (овес, картофи и др.).

Вароамониева селитра

Механична смес или смес от стопилка от амониев нитрат със ситно смлян варовик. Вароамониевата селитра съдържа 20-24% азот.

Вароамониевата селитра е подходяща за предсеитбено торене на кисели почви за намаляване на вредната киселинност. Нормата на декар да се изчислява съобразно необходимото количество азот на декар.

Течни азотни торове

Основното им предимство пред твърдите азотни торове е, че азотът в тях е в разтворена форма и в амониева форма, в резултат на което не се измива и се усвоява бързо от растенията. Освен това те имат по-голяма концентрация на хранителните вещества в единица обем и по-равномерно се разпределят в площите.

Недостатък на течните торове е, че при контакт с въздуха амонякът излита. Това налага течните торове да се съхраняват и транспортират в цистерни и да се внасят в почвата на дълбочина 7-8 см чрез специални устройства към цистерната. Тези трудности при използването на течни азотни торове ограничават по-широкото им използване.

 

ФОСФОРНИ ТОРОВЕ

Естествените залежи от фосфорити и апатити са основните източници за промишлено добиване на по-високо концентрирани фосфорни торове.

В практиката у нас се използуват фосфорни торове, чийто фосфор е разтворим във вода. Такива са обикновеният (гранулиран и праховиден) суперфосфат с 16-18% фосфор, двойният суперфосфат с 35-40% фосфор и тройният суперфосфат (ТSР) с 48-55% фосфор.

Обикновен праховиден суперфосфат

Обикновеният суперфосфат представлява мек до брашнест слабо хигроскопичен прах, със сиво белезникав цвят и характерна възкисела миризма. За да се подобрят физичните му свойства и коефициентът на използуване на фосфора, обикновеният праховиден суперфосфат се гранулира. С това се улеснява транспортирането съхраняването и внасянето му в почвата. Обикновеният суперфосфат не се измива от валежите и поливните води. Подходящ е за торене на всички култури и при всички почвени типове. При зимните култури се внася с предсеитбената обработка, а при пролетните една част (2/3), се внася с основната обработка, а другата (1/3) - с предсеитбената. Заораването на суперфосфата на по-голяма дълбочина чрез дълбоката оран осигурява на растенията фосфор през целия вегетационен период.

Двоен и троен суперфосфат

Двоен и троен суперфосфат се произвежда само в гранулиран вид. По-голямата концентрация на фосфор в тези торове прави по-лесно съхраняването и по-икономично транспортирането им и позволява използуването на 2-3 пъти по-малко тор за реализиране на дадена норма на торене.

КАЛИЕВИ ТОРОВЕ

Суровите калиеви соли (силвин, силвинит и др.) са основните източници за промишлено получаване на калиеви торове. У нас най-често като калиеви торове се използват калиевият хлорид и калиевият сулфат.

Калиев хлорид

Калиевият хлорид съдържа 50-60% калий, има слаба хигроскопичност и при съхраняване се уплътнява. Използването на калиев хлорид в по-големи дози при някой култури (картофи, цвекло, тютюн) може да влоши качеството на продукцията поради увеличаването на концентрацията на хлора. Внася се непосредствено преди дълбоката оран, за да се създадат условия за отстраняване на вредните хлорни аниони през зимата.

Калиев сулфат

Калиевият сулфат съдържа 48-52% калий и има добри физични свойства - не е хигроскопичен и не се уплътнява при съхраняване. Превъзхожда калиевия хлорид с това, че не съдържа вредния за растенията хлор. Калиевият сулфат се внася с основната обработка на почвата.

Почвите у нас са сравнително добре запасени с калий и само при увеличаване на азотното и фосфорното торене се налага използване на калиеви торове, главно при калиеволюбивите растения - картофи, захарно цвекло, слънчоглед, тютюн, кореноплодни и листни зеленчуци.

СЛОЖНИ ТОРОВЕ

Сложните торове съдържат хранителни елементи, които са химически свързани в едно съединение още при производството им е заводите.

Най-важното предимство на сложните торове е, че са високо концентрирани, поради което транспортът, съхраняването и разхвърлянето им е по-икономично. Съществен недостатък на сложните торове е невъзможността да се регулира съотношението между отделните хранителни елементи в зависимост от изискванията на културите и запасеността на почвата.

Комбинирани торове

Комбинираните торове съдържат в гранулата си всички хранителни съставки, тъй като се получават по единен технологичен процес.

За разлика от сложните торове, при които съставът е строго постоянен, при комбинираните торове той се изменя в широки граници, чрез което се осигуряват по-добре разнообразните изискванията на културите. Комбинираните торове могат да бъдат двойни и тройни, а в някои случаи в тях да са включени и микроелементи (бор, мед, молибден и др.).

Нитрофоски

Нитрофоски е търговско наименование на комбинираните торове, които съдържат азот, фосфор и калий в една гранула. В различните марки нитрофоски съдържанието на азот , фосфор и калий е различно.

Нитрофоси

Нитрофосите са комбинирани азотно-фосфорни торове, които не са отзивчиви на калиеви торове. Нитрофосите са перспективни за нашата страна, тъй като по-голяма част от почвите са запасени с калий.

Микроторове

Употребата микроторове се налага в случаите, когато подвижните съединения на микроелементите в почвата са недостатъчни да задоволят нуждите на растенията. Микроторовете се прилагат като почвено торене, листно подхранване и предпосевно третиране на семената (чрез накисване на семената в разтвори от соли с концентрация 0,005-0,5% за 12-24 h). Използват се най-често различни минерални соли - железен сулфат, меден сулфат, цинков сулфат, амониев молибдат, борна киселина и др.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Оборски тор за възстановяване на почвеното плодородие

Птичи тор - подходящ за торене на всички видове растения

Как да направим компост

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?