Сярата е неотменна съставна част на всички белтъчни вещества.

Сярата участва в азотната обмяна и в окислително-редукционните процеси, стимулира деленето на клетките и дейността на камбия.

Растенията усвояват сярата от почвения разтвор във вид на аниони (SO42-) и от въздуха като SO2. Сероводородът, разтворимите сулфиди и сярната киселина са силно отровни за растенията.

При недостиг на сяра в почвата растежът на растенията се ограничава и продуктивността им намалява. Върху младите листа се явяват светлозелени петна, подобни на петната, които се наблюдават при азотен глад на по-старите листа

Средните запаси на сяра в почвата са 0,06-0,08%, но въпреки това тя не е дефицитен елемент, тъй като се намира в лесноусвоима форма. В почвата се съдържа във зид на органични и неорганични съединения. От неорганичните съединения сулфатите са единствената безвредна за растенията храна, но те лесно се измиват от валежите и поливните води.

В почвата органичните съединения, които съдържат сяра, изпълняват ролята на запаси от сяра. При минерализацията им сярата се превръща в усвоима форма. Същевременно в почвата става известно биологично поглъщане на сяра, но то не довежда до такова изчерпване, че да се появи рязко недостиг от нея.

Източници за обогатяване на почвата със сяра са органичните и неорганичните сярасъдържащи съединения в почвата, съдържащите сяра органични и минерални торове, фунгицидите и хербицидите за защита на растенията и др.