оборски тор В прясно състояние оборският тор представлява смес от постеля, твърди извержения и урина от селскостопанските животни. Затова съставът на оборския тор зависи от вида, възрастта, храненето и използването на селскостопанските животни и постелята.

Съставът на полуразложения оборски тор, който обикновено се употребява за торене, е посочен в таблицата.

Вид на оборския тор N [%] Р2O[%] К2O [%] СаО [%]
Говежди 0,50 0,25 0,52 0,45
Конски 0,58 0,28 0,53 0,30
Овчи 0,86 0,30 0,67 0,30
Свински 0,45 0,19 0,55 0,50
Смесен 0,50 0,20 0,60 0,45

Най-богат с хранителни вещества е овчият тор, а най-беден - свинският. Говеждият тор, който се получава в най-големи количества, заема междинно положение. Старите животни в сравнение с младите оползотворяват по-лошо храната и затова от тях се получава по-богат с хранителни вещества тор.

В зависимост от фуража, който се дава на животните, съставът на тора може коренно да се промени. Например при хранене с концентрирани фуражи урината е по-богата с азот и калий, а твърдите извержения - с фосфор. От сочните фуражи се получават по-големи количества урина.

За състава на оборския тор има значение и начинът на използване на селскостопанските животни. От високопродуктивните животни, които превръщат по-пълноценно хранителните вещества в месо, мас, мляко и вълна, се получава по-беден тор, отколкото от използваните за работа.

Върху състава на оборския тор голямо влияние оказва постелята. Тя се поставя с цел да се получи сухо, меко, чисто и топло легло за животните и да поглъща урината, за да я запази от загуба на хранителни вещества. За постеля се използват малоценни материали, като слама, торф, талаш, шума и др. На едно животно за едно денонощие е необходимо следното количество слама: за говеда - 3-5 кг; за коне - 2-4 кг; за свине майки - 6-8 кг; за овце - 0,5-1 кг. През зимата и при хранене на животните със сочни фуражи се употребяват по-големи количества постеля, отколкото през лятото и при храненето им с концентрирани и груби фуражи.