В зависимост от температурните условия у нас есенниците се торят с амониева селитра или карбамит. Подхранването на 60-70 % от площите у нас се прави с амониев нитрат известен като амониева селитра. Тя е подходяща и ефективна при по-високи температури. Тя съдържа до 34 % азот и е универсално приложим азотен тор. Съществена опасност при приложението му е измиване на нитрати по профила под коренообитаемия слой или отмиване с повърхностните отточни води от топене на снеговете. За това амониевият нитрат е незаменим за по късно подхранване на есенните посеви при условия на повишени температури и просъхваща почвена повърхност. Карбамидът е за предпочитане при зимни условия. Той е азотен тор и съдържа 46 % азот. Той има предимство при условия, които благоприятстват измиването на нитарти-ранно зимно торене, торене на наклонени терени, близки подпочвени води и при преовлажняване. Опасност при неговото използване е възможната загуба на амоняк при повърхностно торене на просъхваща повърхност и повишени температури. Малко използвани у нас азотни торове се течните азотни торове. Предлагат се течни азотни торове с високо съдържание на азот, като такива са КАС /или UAN 28-32 на сто Х/, флориарел N плюс с 28 % азот и др. Тези торове позволяват гъвкаво приложение, като могат да се приложат еди или два пъти точно навреме, според потребностите на културата. Дозират се точно и се разпределят равномерно върху листната маса. Имат бързо и продължително действие и позволяват по-голяма производителност, защото могат да се внасят и са авиационна техника.