Царевицата е с най-висок продуктивен потенциал от всички зърнени фуражни култури

Царевицата е с най-висок продуктивен потенциал от всички зърнени фуражни култури

Царевицата е култура с широка употреба на крайния продукт - зърното. Най-голямо е значението на зърното като храна за селскостопанските животни.

Грижи за люцерната по време на вегетацията

Грижи за люцерната по време на вегетацията

Люцерната не понася наводняване, което е често явление при неравен терен и гравитационно напояване.

Царевица - грижи през вегетацията

Царевица - грижи през вегетацията

В съответствие с изискванията на екологосъобразното земеделско производство акцентът трябва да падне върху механичните начини за борба с плевелите при царевицата.

След сеитбата на овеса задължително валирайте

След сеитбата на овеса задължително валирайте

Овесът е важна и много ценна фуражна култура. Съвременната селекция е създала голям брой високопродуктивни сортове овес с потенциал за формиране на добив от зърно над 800 кг от декар.

Репко - най-добре се развива в прохладен климат

Репко - най-добре се развива в прохладен климат

Репкото е култура, която подхожда за изхранване на животните само в зелено състояние. То съдържа голям процент вода - около 90%, и не може да се силажира.

Съхраняване на сеното - важно е да се изключи навлажняването

Съхраняване на сеното - важно е да се изключи навлажняването

Главните хранителни вещества се запазват независимо от продължителността на срока за съхраняване, ако влажността на сеното не излиза извън оптималните граници.

Люцерната може да осигури до 2 тона суха маса от декар

Люцерната може да осигури до 2 тона суха маса от декар

Не трябва да се допуска израстване на нов подраст в стария - добивът намалява. Окапването на долните листа показва, че хранителността на фуража се влошава бързо и следователно коситбата тря

Люцерната е взискателна към хранителния режим на почвата

Люцерната е взискателна към хранителния режим на почвата

Най-добре люцерната се развива на почви с рН 6,8-7,5. Киселата реакция затруднява развитието на грудковите и способността им да усвояват свободния атмосферен азот.

Особености в агротехниката на памук

Особености в агротехниката на памук

За ускоряване на узряването се прилага пръскане на посева с растежни регулатори. То се извършва най-често със самолет от 15 до 30 дни преди прибирането.

Естествено сушене и приготвяне на сено

Естествено сушене и приготвяне на сено

Сушенето е метод на консервиране, при който влажността на фуража се довежда под критичното ниво за дейността на микроорганизмите и за активността на ензимите.

Как може да се ускори сушенето на сеното?

Как може да се ускори сушенето на сеното?

При приготвянето на сено най-важната задача след коситбата е ежедневната технологична обработка на тревната маса независимо от метеорологичните условия.

Особености в агротехниката на хмела

Особености в агротехниката на хмела

Изборът на място за хмелник е много важен, тъй като хмелът се отглежда 20-30 години на едно и също място. Най-добре е то да бъде равно или с малък наклон, да е проветриво.

Повърхностно (гравитачно) напояване

Повърхностно (гравитачно) напояване

Навлажняването на почвата до запълване на почвените капилярни пори става чрез вертикално и странично попиване, след което водата се придвижва надолу по некапилярните пори чрез филтрация.

Специални начини за дълбока обработка на почвата

Специални начини за дълбока обработка на почвата

За дълбока обработка се използват и други оръдия, чрез които се постига или само дълбоко разрохкване на целия обработваем пласт.

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици

У нас най-ранни предшественици, след които се засяват есенни култури, са граховата смес, репицата, тритикалето и др. Следжътвеният период до настъпване на времето за сеитба след тези предше