Звезданът (Lotus corniculatus) е една от най-ценните многогодишни бобови тревни фуражни култури за нашата страна. Звезданът осигурява високи добиви зелена маса в райони, чиито условия не са благоприятни за отглеждане на люцерна. Понася по-леките и по-бедни почви, разположени на хълмисти места, в равнинните и планинските области, както и в районите с по-богати почви, но с продължителни засушавания. Задоволителни са резултатите от отглеждане на звездан и на кисели почви.

Освен че е високодобивен, звезданът е богат и с хранителни вещества. Със застаряването на растенията зелената маса не понижава силно качеството си, както е при другите многогодишни бобови треви (люцерна, детелина, еспарзета). Във фаза плодообразуване 100 кг сухо вещество съдържа 62 кръмни единици и 18,5 кг суров протеин. Високо е и съдържанието на каротин в надземната биомаса. Ето защо звезданът осигурява подходяща суровина за производство на витаминно брашно. Листата и стъблата на звездана са нежни, поради което животните го приемат с голяма охота, особено до фаза пълен цъфтеж.

Биологични особености на звездана

Поради мощно развитата си коренова система звезданът не е взискателен към почвата и плодородието й. Това се потвърждава от естествените местообитания, в които се среща. Той е сухоустойчив, както люцерната и понася преовлажняване на почвата, както червената детелина. Расте и на торфени почви и на периодично, но не дълготрайно заливани ливади. От това е ясно, че звезданът може с успех да се отглежда както при полски, така при планински и предпланински условия. За един вегетационен период осигурява две, а при благоприятни условия - 3-4 коситби.

Агротехника

При звездана тя не се различава съществено от агротехниката при люцерната. Особеното е, че за 1 декар се използуват 1,5-2 кг семена за сеитба. При това изискванията по стандарт към кълняемостта им за първа и втора класа са по-малки, съответно 85 и 70%. Това се дължи на нееднаквата зрелост в момента на прибирането им.

Важен технологичен момент е, че звезданът не понася покровно засяване. За покълнване на семената е необходима минимална температура 2-4°С. При благоприятни условия на засяване и добри грижи семената поникват за 12-15 дни.

Използване на звездана

Звезданът е пасищно растение. Добре понася отъпкване и изкъсване. До масовия цъфтеж се приема с голяма охота от животните. Отглежда се в чисто състояние, а най-добре в смески с подходящи житни ливадни треви - червена власатка, ежова главица, ливадна метлица и др. Смеските със звездан са най-подходящи за сухи условия и главно за паша на овце. Разбира се, това не изключва възможността за изполването му в смески за едри преживни животни.

Освен за паша смеските със звездан са подходящи и за сенокос. За разлика от люцерната, листата на звездана не опадват след изсушаването му в по-късна фаза. Когато се отглежда в смески за сенокос, добър житен компонент е ежовата главица.

Агроекологичните условия в нашата страна (климатът и почвата) утвърждават звездана като вид, без който развитието на икономически и технологично изгодно тревно стопанство, особено в частните ферми със смесено (растениевъдно-животновъдно) или специализирано животновъдно направление, е невъзможно. Това се отнася не само за определени климатични зони, а за всички райони на страната, където има условия за селскостопанско производство.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Фази през вегетацията на зърнените житни култури

Люцерна – особености в агротехника

Полската повитица заплевелява голям брой култури

Видове лапад - повечето видове са упорити плевели с мощни корени

Технология за отглеждане на индрише