Кои култури поврежда зелевата листна въшка и в какво се изразява повредата?

Зелевата листна въшка (Brevicorynae brassicae L.) поврежда в най-голяма степен главестото зеле, цветното и листното зеле, алабаш, ряпа, репички, синап, репица, рапица. Въшките се развиват във вид на плътни колонии и смучат сок от листата, връхните части, цветоносннте стъбла, цветовете и други надземни части на растенията. При зелето повредените млади листа се деформират и зелка не може да се образува. При по-късно нападение зелките остават дребни и не подходящи за консумиране. При семепроизводени посеви нападнатите растения изостават е растежа си и дават малко и некачествено семе. Сортовете главесто зеле са различно устойчиви на вредителя.

Как изглеждат въшките и яйцата?

Съществуват крилати и безкрили форми на зелева листна въшка. Безкрилите форми имат зелено тяло, покрито със сиво-зелен восъчен налеп, дълго 2-2,5 мм. Яйцата са удълженоовални, в единия край по-широки, а в другия по-тесни, лъскавочерни и дълги около 0,5 мм.

Каква е биологията на зелевата листна въшка?

Зелевата листна въшка развива 15 поколения годишно и зимува като яйце по кочана на зелето и по остатъците от листни дръжки и листа или по кръстоцветните плевелни растения. Яйцата най-добре презимуват върху незаораните кочани. През пролетта от яйцата се излюпват ларви, които се развиват за 10-14 дни и се превръщат във въшки основателки. Основателките раждат в местата на зимуване по безполов начин по 30-40 ларви. От тях се развиват още няколко поколения безкрили индивиди. През втората половина на май и началото на юни се появяват крилати форми, които прелитат върху зелеви и други кръстоцветни култури и диви видове растения. Там се развиват до към втората половина на септември във вид на плътни колонии. Предпочитат се младите листа, цветните пъпки, младите цветоносни стъбла и младите шушулки на семенниците, които изцяло се покриват с въшки. През втората половина на септември се появяват полови мъжки и женски индивиди, които копулират и женските снасят по няколко зимни яйца по местата на зимуване.

Борба със зелевата листна въшка

От агротехническите мероприятия за борба със зелевата листна въшка се използват събиране и унищожаване на кочаните след прибиране на зелето и дълбоко заораване на растителните остатъци в почвата. С химични препарати за борба със зелевата листна въшка се пръска, когато при ранното зеле са нападнати над 0,7%, а при късното - над 1% от растенията. Използват се предимно системни, проникващи или транс-ламинарни препарати от различни групи като: Актара 25 ВГ – г/дка; Би-58 - 80-100 мл/дка; Моспилан 200 СП – 15 г/дка; Пикадор 20 СЛ – 50 мл/дка и др. Пръскането се повтаря, когато плътността на въшките превиши посочените прагове на икономическа вредност. Към работните разтвори винаги се прилага прилепител.

Спазването на карантинните срокове на използваните препарати е задължително!

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Калифорнийска щитоносна въшка - най-опасна от всички щитоносни въшки

Числеността на неприятелите до голяма степен зависи от основната обработка на почвата

Има ли спасение от червения Бренер по лозята?

Мана по зелето

Гъботворка - опасен листогризещ неприятел на овощните дървета и на дъбовите насаждения