овес Овесът е важна и много ценна фуражна култура. Съвременната селекция е създала голям брой високопродуктивни сортове овес с потенциал за формиране на добив от зърно над 800 кг от декар.

Той се отглежда с успех на по-леки песъчливи, глинести и торфени почви. Важна биологична особеност на овеса е, че усвоява необходимите му хранителни вещества и в случаите, когато те се намират в труднодостъпна форма за останалите култури.

Овесът се развива отлично след добре отгледани окопни култури. Поради високата усвояваща способност на кореновата му система и при възможност за използване на органични торове (компост или оборски тор) след него трябва да се засява торена с оборски тор окопна култура - картофи, царевица и др.

Обработката па почвата е различна според срока на засяване на овеса. При есенна сеитба се подхожда, както при ечемика, а при пролетна, както при царевицата. Разликата се състои в това, че поради ранния пролетен срок на засяване срещу овеса се извършва само една предсеитбена обработка - най-често култивиране с брануване.

За да се приложи правилна система на торене, трябва да се знае, че за образуване на 100 кг зърно овесът извлича от почвата 2,8 кг азот, 11 кг Р2О5 и 2 кг К2О. На тази основа и според запасеността на почвата с тези елементи се използват около 8-10 кг азот, 5-8 кг фосфор и 5-8 кг калий на декар.

Пролетните сортове овес се засяват възможно най-рано (в средата на февруари), когато се създаде възможност за влизане на техниката в полето. Опитът показва, че когато след сеитбата завали сняг (това означава, че тя е проведена рано през пролетта), добивите от овеса са сигурни и високи. Есенните срокове на сеитба съвпадат със сеитбата на ечемика.

При пролетна сеитба овесът брати по-слабо, затова сеитбената норма е около 500-550 кълняеми семена, а при есенна сеитба са достатъчни 400-450 семена на 1 м2. Преди сеитбата семената се обеззаразяват срещу праховита главня.

Овесът се засява обикновено редово на дълбочина 3-5 см. Задължително мероприятие непосредствено след сеитбата е валирането. Двусемеделните плевели се унищожават с хербицидите. Хербицидната обработка се извършва след фаза 3-ти лист до края на братенето.

Овесът се напада силно от житната пиявица, срещу която се използват много инсектициди - актелик 50 ЕК - 125 мл, дурсбан 4Е - 80 мл на декар и др.