обработка на почвата По-голяма част от късните предшественици освобождават полето непосредствено преди сеитбата. Към тази група принадлежат най-широко разпространените култури - царевица, слънчоглед, цвекло, памук, соя и др. Дори памукът се прибира много по-късно, след като е започнала сеитбата на есенните култури. Следователно времето за предсеитбена обработка на почвата е много малко. Това създава сериозни затруднения - не може да се изчакат валежите, за да се извършва обработката при най-благоприятна влажност, няма време за улягане на почвата след по-дълбока оран и др.

За да се определи подходяща обработка на почвата след късни предшественици, у нас са проведени много опити в различни райони на страната при различни почвени и климатични условия. Резултатите са в подкрепа на плитката обработка на почвата - 8-12 см.

По-добрите резултати от плитката обработка на почвата се обясняват с по-благоприятните условия за навременно и качествено засяване на семената, за равномерното им поникване, за правилното вкореняване и презимуване на зимните посеви. Плитката обработка има и това предимство, че се извършва по-лесно, с по-малък развод на теглителна сила, оръдията имат по-голяма работна ширина и по-висока производителност, което осигурява извършване на работата в съкратени срокове с по-малко производствени разходи.

Установено е, че пшеницата, засята след плитка обработка, понякога страда през пролетта от недостатъчно хранене с азот и фосфор. Затова се препоръчва винаги плитката обработка да бъде съпроводена с азотно и фосфорно торене. Същият ефект може да се получи, когато предшественикът е торен с оборски тор и суперфосфат, внесен преди основната обработка.

Плитката обработка дава по-лоши резултати, когато основната обработка срещу предшественика е извършена плитко или без обръщане на почвения пласт. В такъв случай предсеитбената оран за есенните посеви трябва да се извърши на по-голяма дълбочина (18-20 см).

При навреме проведена основна обработка на предшественика разликата в добивите в полза на плитката обработка в сравнение с дълбоката е толкова по-голяма, колкото по-късно се прибира предшественикът, колкото по-суха е почвата в момента на обработката и колкото по-едри буци се образуват при оранта.

По какъв начин ще се извърши предсеитбената обработка на почвата след късни предшественици, зависи от конкретните условия. На суха почна обработката е плитка, извършва се с обикновен плуг, тежки дискови брани или дисков плуг на дълбочина 8-12 см. Когато има подходяща влажност и почвата е силно заплевелена, предсеитбената оран може да се извърши и по-дълбоко, но да не се кърти на буци. С оранта се извършват брануване и валиране за наситняване и за улягане на орния пласт.

При предшественик памук, за да се спази най-подходящият срок, сеитбата може да се извърши след култивиране, без да се изскубват растенията.

При поливни условия предсеитбената обработка се състои винаги в оран на по-голяма дълбочина, над 15-20 см. Когато почвата е суха, предварително се полива и след това се провежда оранта.

При повърхностно напояване се използват поливните бразди, останали от предшественика. Поливната може да се извърши и преди прибирането на предшественика.