Как се отглеждат пилета бройлери?

Пилетата бройлери са основният източник на птиче месо. Те се отглеждат 7-8 седмици. За този период пилетата достигат жива маса 1,5-2 кг, като за кг жива маса се изразходва 2-2,5 кг фуражна смеска.

Подово отглеждане на пилета бройлери върху дълбока несменяема постеля е основната технология за угояване на бройлери.

Помещението, в което се ще се настаняват малките пилетата, се почиства, измива и дезинфекцира трикратно. Подът се застила с постеля. За целта се използват талаш и дървени стърготини, слама или друг хигроскопичен материал. Дебелината на постелята трябва да бъде 5-8 см. Подготовката на помещението трябва да завърши няколко дни преди настаняването на пилетата бройлери.

Малките пилета бройлери се нуждаят от топлина. В помещението трябва да се поддържа температура 30-32°С през първите 3 дни, затова отоплението трябва да работи 24 часа преди настаняването на пилетата. В края на първата седмица температурата на равнището на пилетата трябва да бъде 30°С. През всяка следваща седмица тя се намалява с по 2°С, докато достигне 20°С, и до края на отглеждането се поддържа в границите 18-20°С. Температурата се контролира с термометри, поставени на 20-30 см от пода в различни точки на помещението. Добрите гледачи се ориентират за температурата в помещението по поведението на пилетата. Когато е студено, те се струпват едно до друго, което води до задушаване и висока смъртност. Ако е много горещо, пилетата не се приближават до източника на топлина - около него остава празно пространство. При нормална температура те са разпръснати равномерно в цялото помещение, част от тях се движат, друга част лежат, хранят се и т.н.

Наред с топлината пилетата изискват определена влажност на въздуха - 60-70%. Въздухообменйът също е задължително условие в технологията. Вентилационната норма е 5-6 м3/часа за всеки килограм жива маса. Поддържането на въздухообмена осигурява приток на чист въздух и изхвърлянето навън на вредните газове, образувани в помещението.

Осветлението в помещенията развъждане на бройлери е непрекъснато или 23 часа в денонощието. За един час на денонощие то се изключва, за да привикнат пилетата към тъмнината, да не се плашат и да не се струпват при евентуални аварии в осветлението.

Храненето на пилета бройлери в първите дни става в пластмасови тавички с диаметър 50 см. Пилетата влизат в тях и се хранят. Вместо тавички за хранене на пилета може да се използват велпапе или други материали, върху които да се сипва смеската. След първите 5-7 дни този начин на хранене на малки пилета е неудобен, защото те замърсяват фуража и го разпиляват, затова се преминава към хранилки за възрастни птици. Те са два типа: верижно-улейни или верижно-тръбни. В първия случай фуражът се разнася в помещения с верига, която се движи в улейна хранилка. Бройлерите консумират фуража от тази хранилка. Хранилката може да се повдига или сваля в зависимост от големината на птиците. Предвижда се по 3-4 см фронт за хранене на пилета.

Вторият вид хранителна система за хранене на пилета включва тръби, по които се транспортира фуражната смеска, и тубусни хранилки, от които пилетата се хранят. На 70-100 пилета се предвижда 1 тубусна хранилка. Поенето на пилетата бройлери също е различно в първите дни и след това. Отначало се използват за поене на бройлери вакуумни поилки - по 1 на 100 пилета. Тези поилки се пълнят с вода ръчно. След това се използват кръгли висящи пластмасови поилки. Височината им може да се регулира и често те се свалят ниско и се използват още в първите дни. За поене на бройлери е възможно използването на нипелни чашкови или улейни поилки. При улейните поилки се предвижда фронт за поне 1,5-2 см на пиле, а при кръглите поилки - по 100 пилета на една поилка.

При подовото отглеждане върху дълбока несменяема постеля пилетата се настаняват средно по 18 на 1 м2, но по-точно е да се отчита максималната жива маса на единица площ. Тя не бива да надхвърля 35 кг/м2.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Амидостомоза - клека по гъсетата

Размножаване на птиците

Орнитоза по птиците