При промишленото птицевъдство, както и в личните ферми, където птиците се отглеждат при промишлени условия, лекарствата се прилагат чрез масовите методи - с фуража, с водата, а напоследък и аерозолно. При особени случаи (малък брой или някои ценни птици) се прилага и индивидуално третиране - през устата или инжективно.

Чрез фуража птиците се третират най-лесно, като се използват готови лечебни и профилактични фуражни смески. При размесването на лекарствата трябва да се постигне равномерното им разпределение във фуража.

Даване на лекарства на птици

Удобен метод за прилагане на лекарствата е чрез водата за пиене, но само за лекарствата с добра разтворимост. Необходими условия са да има достатъчно фронт за поене и поилките да са чисти. При даване на лекарствата с фуража или с водата трябва да се държи сметка за количествата, които птиците консумират.

В практиката се прилагат и антибиотици чрез аерозол, при което те попадат дълбоко в дихателната система. Особено ефективен се оказва този метод при респираторните заболявания при птиците. Установено е, че при една и съща инхалационна доза и продължителност на престояване на птиците в аерозолния облак птиците от различните възрасти получават почти еднакво количество препарат на 1 кг жива маса. Поради това при аерозолно третиране на болни птици е прието дозиране на 1 м3.

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките

При масовите методи на третиране недостатък е, че болните и здравите птици получават еднакво количество от прилаганото лекарство.

От лекарствата с най- добър ефект при много болести при птиците са:

  • - антибиотиците
  • - нитрофурановите производни

Добър лечебен ефект имат и някои сулфаниламидни препарати, но те се прилагат само за лекуване на болни птици, а не и за третиране с профилактична цел на здравите, тъй като потискат развитието на птиците и влияят отрицателно върху носливостта.

При комбинирано прилагане на антибиотици, сулфаниламиди и нитрофурани може да се получат:

  • - взаимно усилване на действието им,
  • - адитивно действие (препаратите действат независимо един от друг, но ефектът е равен на сбора от тяхното действие),
  • - индиферентно действие (съчетаването им не води към изменение на ефекта от прилагането им поотделно),
  • - антагонистично действие (има противодействие между препаратите и общият ефект е по-нисък, отколкото при прилагането им поотделно, взаимно усилване на страничното, т.е. токсичното действие на препаратите).

Поради посочените причини практически е много трудно, а понякога и невъзможно да се формулират твърдо установени правила за комбинирането на отделните препарати и при всеки конкретен случай на необходимост от лекарствена намеса трябва да се подхожда диференцирано.

Породи и хибриди кокошки за производство на месо

Ефекти от употребата на лекарства

При продължителната употреба на антибиотици, сулфаниламиди и нитрофуранови производни често настъпват количествени и качествени изменения в състава на чревната микрофлора (дисбактериози) и нарушения във витаминния баланс (хиповитаминози). За да се избягнат и за да се предотвратят тези нежелани последици, необходимо е точно да се спазват инструкциите за употреба на лекарствата от съответния производител и своевременно консултиране с компетентен специалист.

В птицевъдството сравнително широко се използват дезинфекционни, антикокцидийни, инсектицидни и други препарати, които при невнимателна употреба и неспазване на правилата за работа и безопасност може да предизвикат странични действия - отравяния с различна степен и сила до масова смъртност и увреждания на продуктивността на птиците. Затова е необходим сериозен подход при употребата на лекарствените средства и прилагането им след внимателна преценка от специалисти.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Хранителните вещества и значението им за животните

Кокцидиоза по пуйките

Червен родайланд - порода за производство на яйца с кафяв цвят на черупката