Кокцидиозата е паразитно заболяване, което засяга главно домашните птици в млада възраст и се предизвиква от инвазия в червата на протозоите от рода Eimeria.

Загубите, които болестта причинява на птицевъдството, са огромни. При малките пуйчета кокцидиозата често протича с голяма смъртност или в някои случаи смъртността не е висока, но засегнатите пуйчета изостават силно в развитието си. За борба със заболяването е необходимо да се прилагат редица профилактични мерки и лекуване, което оскъпява твърде много производството.

Източници за разпространение на кокцидиозата са болните пуйчета, възрастните пуйки, носители на кокцидии, и външната среда, в която се намират зрелите ооцисти. Ооцистите може да бъдат пренесени механично с обувките от обслужващия персонал, замърсен инвентар, отточни води и др. При наличност на ооцисти във външната среда и на предразполагащи фактори - пренаселеност, влага и непълноценно хранене - кокцидиозата избухва в остра форма и протича твърде тежко.

Сезонното колебание на заболяването е свързано с по-високата влага и топлина през пролетта и есента.

Пуйчетата боледуват обикновено от 1- до 10-седмична възраст, но най-често между 2 и 3 седмици.

Профилактика и борба с кокцидиозата по пуйките

Предпазните мерки са много по-лесно приложими при интензивното отглеждане на пуйките. Най-важно условие за предпазване от кокцидиоза е да не се допуска пряк или косвен контакт на пуйчетата с възрастните, както и между здравите и заблелите групи. Болните пуйчета отделят огромно количество ооцисти във външната среда и макар че голяма част от тях загиват, ако не се прилагат строго профилактичните мерки, заболяването ще се разпространи. Тъй като ооцистите може да бъдат пренесени на далечни разстояния от обслужващия персонал, главно с обувките, необходимо е да се ограничи до минимум свободното движение на външни лица. Персоналът и другите посетители трябва да влизат в района на фермата само след като са дезинфекцирали или сменили обувките си. Трябва да се вземат мерки да не се замърси с ооцисти фуражът. Помещенията и дворчетата е необходимо да се поддържат винаги сухи. И незначителната влага в постелята също представлява благоприятна среда за споролиране на ооцистите. Затова е наложително да се използват поилки, с които не се разлива вода по постелята. В случай че част от постелята е навлажнена, тя незабавно се сменява със суха. Постелъчният материал в никакъв случай не може да се използва за отглеждане на втора партида пуйчета. За да не се допусне избухване на болестта, необходимо е да се повишава общата устойчивост чрез правилно хранене и гледане, регулиране на микроклимата в помещенията и недопускане на пренаселеност. Непрекъснато да се следи здравното състояние на стадата по отношение на кокцидиоза, за да може да се установи заболяването още в началото на неговото появяване.

При наличност на заболяване болните пуйчета трябва незабавно да се отделят и лекуват, а останалите да се третират профилактично. Да се отстранят всички фактори, които благоприятстват за развитието на кокцидиозата. Ако заболяването е взело по-широки размери, необходимо е частично или пълно сменяване на постелята и провеждане на дезинфекция.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Орнитоза по птиците

Псевдочума по птиците

Спирохетоза по птиците

Тиф и пулороза по птиците