гъски На 5-6-месечна възраст при добро хранене и гледане местните гъски достигат 4,5-5 кг живо тегло. Смята се, че тогава те са завършили телесното си развитие (половата зрелост настъпва на 9-10-месечна възраст). Това обикновено съвпада с края на лятото и началото на есента, когато гъските се хранят повече с тревни фуражи, отпадъци от зеленчуковите градини, листа от дърветата, индустриални отпадъци и др., като почти не получават зърнен фураж. При нашите условия през пасищния период храненето на гъските е най-икономично и може да се спестят големи количества зърнен и концентриран фураж, необходими през разплодния период.

При пасищно изхранване броят на гъските зависи от тревната растителност. На 10 дка пасище са достатъчни 25 гъски, а в ливадите - 50-100 гъски. Този брой варира с оглед развитието и качеството на растителността. Като се има предвид, че една гъска може да изпасе на ден по 1,5-2 кг зелена трева, може да се изчислят нуждите на стадото за един месец и да се определи количеството трева на декар.

Възрастните гъски използват по-добре стърнищата. Те могат да съберат дневно по 300-400 г зърно, а също и да пасат трева и да задоволят напълно нуждите си от храна. В такъв случай подхранването им с концентриран фураж е излишно.

Пълното използване на оронените зърна от стърнищата изисква и правилна организация на пашата и лагеруването на гъските. Гъските могат да се придвижват на по-големи разстояния от гъсетата (1-2 км) и пасищното им отглеждане е напълно целесъобразно. На 10 дка стърнище 15-20 гъски могат да пасат в продължение на десетина дни. За лагеруващите гъски трябва да се осигури изобилна чиста вода за пиене, сянка за почиване и примитивен подслон за нощуване.

Много важно е гъските и гъсоците за разплод да се хранят правилно. През подготвителния период, който трае около 9 месеца (ноември и декември), и разплодния период - съешаване и яйцеснасяне (януари - юни) - хранителната дажба трябва да бъде пълноценна и богата на белтъчини, витамини и минерални вещества. На глава дневно се дава по 120-150 г концентриран фураж и 100-200 г зелена храна, кореноплоди, клубеноплоди и силаж. Гъсоците трябва да се хранят много добре, за да бъдат активни и плодовити, което осигурява по-висока оплодяемост на яйцата. Структурата на стадата също трябва да бъде правилно определена, за да не се изтощават гъсоците, което води до намаляване оплодяемостта на яйцата.

Добрите грижи за гъските и гъсоците преди и по време на разплодния период гарантират получаването на повече и биологично по-пълноценни яйца за разплод.

При отглеждането на гъските трябва да се прилагат необходимите хигиенно-профилактични мероприятия. При комплектуването на групите трябва да се избират добре развити и здрави гъски и гъсоци. Към всяка гъша ферма трябва да има карантинно помещение за изолиране на болните и съмнителните птици. Помещенията и инвентарът трябва да се почистват и дезинфекцират редовно. Водата за пиене трябва да бъде чиста и да се сменя всеки ден.

В сравнение с другите домашни птици гъските боледуват най-малко. По-разпространени болести по гъските са холера, паратиф, орнитоза и пр. При поява на болест, дори само по единични птици, необходимо е да се потърси помощта на ветеринарния лекар.