Съществуващите системи за надзор над пчелните семейства не дават представителни данни на национално ниво и сравними данни на равнище ЕС за загубите на пчелни колонии, както се дължи на липсата на стандартизирани и хармонизирани системи за определяне на случаите на изчезване на пчелните колонии и от там несигурност на събраните данни.

На базата на цялостния преглед на данните касаещи изчезването на пчелните семейства са възможни следните групи причини:

  • фактори на околната среда (климат, биоразнообразие и др.);
  • химически агенти (пестициди);
  • биологични агенти (Varoa, Nosema, вируси и т.н.);
  • пчеларски практики (хранене, постоянно местене на кошерите от едно място на друго, лечение и т.н.);
  • други.

Биологични агенти

Вароатоза

Причинява се от акара Varroa destructor, който често се счита за един от основните причинители на синдрома и най-вече неправилното третиране на кошерите с акарицидни препарати. В края на 90-те години на миналия век в САЩ също има регистрирани големи загуби в пчелини, които са свързани с това, че в течение на продължителен период от време преобладаващо е използван акарицида апистан. В резултат на това се появява популация от акари, които са устойчиви към този препарат, което води до масова гибел на пчелите от вароатоза.

Масово изчезване на пчели през есента е регистрирано отдавна и в нашата страна. Като причина за това есенното изчезване се счита инвазията с акара Varroa destructor. Когато количеството на паразитите в някои семейства достигне критично ниво през лятото, тези семейства спират да се развиват, отслабват и често са обект на разграбване от другите семейства. Когато броят на акарите достигне критично ниво през есента, а в пчелина са проникнали вируси, поразените пчели губят способността си да летят, без да имат външни изменения. При последните есенни облитания поразените пчелите не се завръщат в кошера, което обяснява факта, че няма умрели пчели на дъното на кошера или около него.

Проучвания в САЩ показват, че когато инвазията с акарите Varroa destructor стане критична, обработката с препарата кумафос (асунтол) не дава очаквания резултат. Поради това, пчелите заболяват и не се завръщат в кошерите при последните облитания. Ето защо се счита, че първопричината на така наречения колапс на пчелните семейства в САЩ се явява акарът вароа, без който израелският вирус на острия паралич не проявява такава висока патогенност. Този вирус е открит и в Австралия, но не се съобщава, че причинява гибел на пчелни семейства. Много изследователи считат че причина за това е липсата на Varroa destructor.

Вируси

Известни са повече от 15 различни вируси, които заразяват пчелите, понякога без клинични симптоми. Често се установяват смесени инфекции с няколко вида вируси. Вирусите по пчелите са широко разпространени и се установяват почти при всяка загуба на колонии, поради което е много трудно да се определи дали те са причина на загубите или са просто съпътстващи фактори. От осемте вируси, посочени в литературата, Израелската разновидност на вируса на острия паралич на пчелите (IABPV) е сред най-често споменаваните, и някои учени го считат като „маркер” на CCD в САЩ. Този нов вирус е открит през 2004г. в Израел. През септември 2007 г. са публикувани резултатите от мащабни генетични проучвания в засегнати и незасегнати от феномена пчелни колонии. Използвана е технология, разработена за проучвания на човешкия геном. Установено е, че всички колонии са поразени с множество патогенни агенти, но само израелският вирус на острия паралич (IABPV) показва връзка със CCD. Този вирус е установен в 25 от 30 изследвани колонии, поразени от феномена CCD и само в една от 21 изследвани колонии без CCD. Учените обаче посочват, че това не е доказателство за причинно-следствената връзка, тъй като и други фактори също могат да бъдат причина за болестта, а наличието на IAPV може да бъде само маркер, показващ засегнати колонии, а не действителната причина.

При внимателно наблюдение облитането на младите пчели в пчелин, в който има загуби от Обикновения вирус на острия паралич, може да се забележи, че някои пчели не могат да летят, падат и пълзят по земята на територията на пчелина, други падат извън границите на пчелина. В някои пчелини могат да се намерят места по пътя на летене на пчелите, в които болните пчели се събират в значителни количества (на групи) и се образуват купчинки в тревата.

Предполага се, че този вирус, както и Израелската разновидност на вируса на острия паралич, се разпространява между пчелите от акарите Varroa destructor. Акарът се явява вектор и на Вируса, причиняващ деформацията на крилата. При увеличение на броя на паразитите на територията на пчелина се появяват пълзящи по земята пчели с деформирани крила. Това обикновено става в края на сезона и е добър индикатор за наличието на вируса в семейството. По питите се виждат пчели с деформирани крила, като някои не напускат кошера.

Нозематоза

Nosema ceranae е известна повече като „азиатска“ нозема. Тя е установена в Европа неотдавна. Ако с Nosema apis „европейската“ нозема се заразяват само възрастни пчели и загубите от нея са върху презимувалите пчели през пролетта, то при азиатската нозема пчелите умират през цялата година. Между силно опаразитените възрастни пчели се срещат и току що излюпени млади индивиди, заразявани още в ларвния стадий, което не е характерно за европейската нозема.

Фактори на външната среда

Климат

Ролята на климата може да се разглежда по два начина: промяната на климата в дългосрочен аспект може да окаже пагубно въздействие върху растителното разнообразие на околната среда или директно на пчелите (студено, горещо или дъждовно време и т.н. според сезона).

От 2006 г. досега не са установени факти за екстремални промени на климата и природните условия.

Липса на биоразнообразие /сеитба на монокултури/

Установено е, че пчели които са приемали цветен прашец от различни растителни видове имат по-силна имунната система, отколкото тези, които са консумирали прашец от един растителен вид. Пчели, приемали цветен прашец от пет вида растения, са имали по-високи нива на глюкозо-оксидаза, отколкото пчелите приемали цветен прашец от един вид, дори ако е с по-високо съдържание на протеин.

Електромагнитно въздействие на мобилните телефони

Досега нито в една публикация не са дадени доказателства за това, още повече че периодът на максималното нарастване на броя на мобилните телефони в САЩ и развитите страни отдавна е преминал, а масовото изчезване на пчелите започва след 2003 г. и продължава и до сега. Докато е факт почти повсеместното разпространение на мобилните телефони , масово напущане на кошерите от пчелите не се наблюдава във всички географски райони на страните, в които е регистриран феномена.

Генетично модифицирани растения

По отношение на тази хипотеза, все още няма категорични данни, че масовото напускане на кошерите от пчелите е свързано с периода на цъфтенето на генетично модифицирани растения. Някои генетично модифицирани растения могат да произвеждат т. нар. Bt toxin - естествен природен инсектицид, за който се изказва хипотеза, че е свързан с CCD феномена. В научната литература не съществуват данни за негативен ефект върху популацията от пчелни колонии. CCD феноменът е познат в области в Европа и Канада, където не се отглеждат GМО.

Химически агенти

Пестициди

Дебатът за химическите агенти е съсредоточен главно върху агрохимикали (пестициди), използвани за обработка на селскостопанските култури. Най-голям интерес в литературата е регистриран към групата на т.н. Neonicotinoids (имидаклоприд, клотианидин и фипронил). Допуска се п че пестицидите от тази група могат да доведат до загуба на ориентация на пчелите - т. нар. „делириум“. Учените не са единни за участието на тези пестициди за възникването на феномена CCD, въпреки че не е доказано прякото им участие в загубите на колонии. Количества на остатъци от тези пестициди често са установявани в проучванията, върху умрели пчели, цветен прашец и восък, обикновено в сублетални нива, от което възниква въпросът, за възможен кумулативен ефект на тези остатъци, което засяга способността на колонията да оцелее. Някои автори считат неоникотиноидите, като факторите, които допринасят за стрес и отслабване на колониите, които може да „отвори врата” на други причинни фактори.

Пчеларски практики

Всички пчеларски практики, посочени в литературата могат да бъдат причина за стреса на колониите. Затова лошото управление на пчелина, неправилното и недостатъчното подхранване, неподходящото зазимяване на пчелните семейства, постоянното местене на кошерите и др. се считат за по-вероятни рискови фактори, участващи заедно с други причини за загуби на колонии.

Нито един от тези фактори не е доказано да е свързан с всички проучени случаи, но за повечето от тях се счита, че са в състояние да играят роля в загубите на колонии. Като рискови фактори, те са причина за „Отваряне на врата” за биологични агенти, като по този начин допринасят за появата на загуби в тесния смисъл на думата.

Заключението на научната общност относно загубите на пчелни колонии се обединява около мултифакторния произход на феномена в Европа и САЩ и недостатъчните познания върху причините и рисковите фактори водещи до възникването му.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Болести на пилото при пчелните семейства

Борба с доброкачествения европейски гнилец

Грешки в отглеждането на пчелите през зимата

Подхранване на пчелните семейства през зимата