пчелни пити Питите са основна необходимост за пчелина. Те не само че трябва да бъдат качествени, но трябва да са и в достатъчно количество. При недостиг на пити своевременното разширяване на гнездата се задържа, пчелните семейства принудително изпадат в роево състояние и медосборът не може да се използва напълно. Ето защо всяко пчелно семейство трябва да бъде осигурено с пълен комплект изградени пити и восъчни основи както за плодника, така и за магазините или корпусите, чийто брой зависи от силата на семействата и на главната паша и от това, дали се използуват майки-помощници.

Гнездата на новообразуваните естествени и изкуствени роеве също трябва до края на сезона да бъдат комплектувани с пълен брой плодникови пити. Тези пити биват изграждани както от роевете, така и от основните семейства.

Комплектуването на новите пчелни семейства с изградени пити не бива да се отлага за следващата пролет, тъй като тогава може да няма добър пролетен градеж. Ето защо пчеларят трябва да направи сметка колко восъчни основи ще са му необходими и своевременно да вземе мерки за набавянето и монтирането им, както и да положи грижи за тяхното изграждане. Още по-добре е, ако се изградят от всяко семейство и 2-3 запасни пити, които да се запазят в склада и да се използуват за сменяване на старите пити, когато восъчният градеж е слаб. Тези запасни пити трябва да се обновяват през всеки 2-3 години.