За чисти пчелни продукти говорим, когато се спазват изискванията за екологична продукция по линия на трите направления: околна среда, селскостопанска дейност и работа на пчелина. Има се предвид не само недопускане на примеси и преработена захар в меда, но и екологична среда и пълно изключване от употреба на антибиотици, сулфонамиди и други химиотерапевтични средства за профилактика и лечение на пчелните семейства.

Продължителната, повсеместна и безконтролна употреба на антибиотици в животновъдството и хуманната медицина е причина за появата на тревожни промени в организма на хората, а именно алергизиране, засилване на плесенните болести, създаване на устойчиви за лечение микроорганизми, намалено изграждане на имунитет.

Гнилцовите заболявания по пчелите са известни още от времето на Аристотел, когато не са били известни антибиотиците и въпреки това пчелите оцеляват.

Всяка година в света се използват непресметнати количества химически отровни вещества срещу болестите по растенията. Заводи изхвърлят тонове отрови. Моторните превозни средства замърсяват околната среда с вредни вещества, в това число и с тежки метали. Всички тези отрови попадат в земята, водата и растенията, а оттам в човешкия организъм, където предизвикват тежки увреждания и заболявания.

Тревожни вреди нанасят в пчеларството пестицидите. В пчелните продукти попадат и синтетични химически вещeства, които се използват срещу болестите в пчеларството.

В рамките, използвани от пчелите за отглеждане на пило в продължение на три години е открито девет пъти повече радио активен цезий в сравнение с тези пити, в които не се е извъждало пило. В Европа има страни, които не изваждат мед от пити, в които са се излюпвали пчели. Нещо повече - има страни, в които всяка година се подменят плодниковите пити с нови восъчни основи, за да се избягват отровите, които се съдържат в питите, служили за отглеждане на пило.

Оловното присъствие в прашеца на отдалечения пчелин е 52 пъти по-малко, отколкото на пчелина, който е в близост до магистрала.

За получаване на екологично чисти пчелни продукти е необходимо да се спазват следните изисквания:
1. В радиус от три километра от пчелина не трябва да има населено място, а естествена растителна покривка, която да осигурява необходимия нектар и полен.

2. Забранява се кошерите да бъдат в близост до земеделски обработваеми площи, които се пръскат с химикали.

3. До пчелина в близост не бива да има замърсители на околната среда - магистрали, индустриални зони, сметища.

4. Кошерите трябва да бъдат изработени от дърво и намазани отвън с натурални бои. В никакъв случай да не се използват бои на синтетична основа.

5. Забранява се употребата на пластмаси. Питите да са изградени изцяло от восък, който е от същия пчелин.

6. Подвижно пчеларство се практикува при условие, че предварително се посочат одобрените места за местене на кошерите.

7. Задължително се води дневник на пчелина. В него се записват: мястото на пчелина, местата за подвижно пчеларство, зимното хранене, центрофугирания мед, полученият восък, защитните грижи и лечението, закупуването на пчели, прилаганите лечебни средства.

8. Позволените за хигиена и дезинфекция средства са: вода, пара, сапун, гасена вар, сода каустик, сода, натурални треви, масла, лимонена и оцетна киселина, алкохол, карбонат.

9. Грижите за пчелните семейства трябва да включват: редовна подмяна на майките, използването на чист инвентар, унищожаването на всякакви източници на зараза като боклук или замърсена вода, в кошерите винаги да има достатъчно мед, прашец, прополис.

10. Горивните материали за пушалката да са само от естествен произход.

11.Забранява се подхранването със захарни сиропи и подсладители по време на медосбор.

12. Забранява се използването на антибиотици и лекарства на базата на химикали за предпазване от болести.

13. Спазва се специфична хигиена при вадене на мед, хигиена на съоръженията за центрофугиране и разфасофка на меда.

За сертифициране на биологичен пчелин са необходими за боядисване на кошерите екологични бои, каквато е например боята с марка "Сократес".

За отглеждане на пчели без лекарства е наложително спазването на следните изисквания:

1.Предпазване от кражби. Недопускане на тихи и явни кражби. Проверяване летателнта активност на пчелите след приключване на летежа, за да се открият рано крадящите семейства.

2. Внимателно подхранване. Сваляне на магазините преди сезона на кражбите. Подсушаване на центрофугирани пити само в определени семейства, които винаги са под наблюдение.

3. Редовни профилактични прегледи. Да се извършват през две седмици. Особено внимание на пилото преди слагане на магазините и по време на зазимяването, както и след периоди с недостатъчен приток на нектар.

4. Диагностика чрез търтеевото пило. Редовно разпечатване на търтеево пило, както за евентуално установяване на американски гнилец, така и заради опаразитяване.

5. Ликвидиране на последното пчелно пило. Разпечатване на изостаналото пило преди зазимяването. Така се откриват късните инфекции от гнилец.

6. Недопускане на вторични инфекции. Изгаряне на заразени пити, та и дори да има сред пилото здрави ларви, ограничаване на движението на пити между кошерите, използване на индивидуални инструменти.

7. Честа подмяна на плодниковите пити.

8. Честа смяна на майките.

9. Забрана на лекарства, стимулатори, недопускане на стресови ситуации в пчелина. Ограничаване на дима. Ликвидиране на посредствените семейства. Недопускане на болестни състояния. С оглед на стремежа за отглеждане на пчелите в пчелина без лекарства се извършват ежегодно и следните оздравителни дейности. Всяка есен и пролет пред кошерното пространство се напръсква с 2% бордолезов разтвор. Ежегодно двукратно дъната на кошерите се дезинфекцират с горещ въздух - 500 градуса. Редовно водене на ветеринарен дневник на пчелина, всеки нов корпус или магазинна наставка.

Автор: Милан Стоянов