Съвети по отглеждането на новородени агнета

Съвети по отглеждането на новородени агнета

Отглеждането на новородените агнета протича на няколко етапа. Особено важна предпоставка за парвилно отглеждането е изграждането на единични боксове.

Развъждане на козите

Развъждане на козите

При чистопородното развъждане на козите се съешават женски и мъжки животни от една и съща порода. Основната задача е да се усъвършенства породата, непрекъснато да се подобряват стопанскит

Хранене на козите - фуражи

Хранене на козите - фуражи

Храненето е едно от най-важните условия за правилното отглеждане на селскостопанските животни. Козата е относително невзискателно животно.

Грижи за бременните кози

Грижи за бременните кози

Бременността при козите продължава пет месеца (от 146 до 158, средно 150 дни). През първите 2,5 месеца бременността външно не се забелязва и може само да се предполага, че козата е заплод

Грижи за козите

Грижи за козите

Козите трябва да се поддържат винаги чисти. Преди сутрешното доене тялото на козата се изчиства с твърда четка, при което кожата се изчиства от потта, праха и нечистотиите.

През кои сезони се заплождат овцете?

През кои сезони се заплождат овцете?

През различни сезони на годината може да се заплождат овцете. Овцете в полските райони на страната се заплождат през юли и август, а в планинските и полупланинските райони малко по-късно -

Определяне възрастта на козите

Определяне възрастта на козите

Определянето възрастта на козите има голямо практическо значение. Най-точно възрастта се установява по данните за раждането от зоотехническите книги или по ушната марка.

Хранене на бременни кози

Хранене на бременни кози

От значение е дажбите на козите да бъдат балансирани по хранителна стойност и да са съставени от качествени фуражи. Не бива да се допуска изхранването на плесенясали, загнили, замръзнали

Романовска овца

Романовска овца

Вълната Романовска овца се счита за най-добрата в света: тя е топла, трайна, лека, мека, красива и с високо качество. Руното е затворено и има характерен за породата строеж.

Техника на храненето на козите

Техника на храненето на козите

Общото правило в козевъдството е „давай чисти и пресни фуражи". Развалената храна се отразява вредно - причинява заболявания на стомаха, намалява продуктивността и влошава качеството на мля

Ангорска коза

Ангорска коза

Ангорската коза се отнася към една от най-старите културни породи. Наименованието е получила от гр. Анкара (Турция), в околностите на който се развъждат най-много ангорски кози.

Саанска коза (Saanen)

Саанска коза (Saanen)

Саанската коза е създадена преди два века при благоприятните почвени, климатични, фуражни и икономически условия на Швейцария. Тя е продукт и на продължителната и целенасочена селекционна р

Козата - ценно селскостопанско животно

Козата - ценно селскостопанско животно

Козата е ценно селскостопанско животно, отглеждано от древни времена от човека за задоволяване на насъщните му нужди. От козата се получават хранителни продукти - мляко и месо - и суровини за промишлеността - кожи, пух и вълна.

Хранене на бременни овце

Хранене на бременни овце

Бременността на овцете продължава около 150 дни. Храненето на овце през този период има важно значение за нормалното развитие на плода и за раждането на здрави, жизнеспособни агнета.

Използване на овцете за разплод

Използване на овцете за разплод

Половата зрелост на овцете и кочовете настъпва още на 5-6-месечна възраст, но при тази възраст организмът на животните още не е достатъчно развит. Ето защо те може да се използват овцете