Увеличаване количеството на месото от овцете

Увеличаване количеството на месото от овцете

Този класически метод се прилага заради хетерозисния ефект. Като майчин материал се използват овце от стоковите стада на българските тънкорунни, полутънкорунни и цигайски породи.

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености

При отглеждане на овцете трябва да се създават оптимални условия за запазване на здравословното им състояние и за осигуряване на растежа и развитието на младите и получаване на качествена

Класификация на породите овце

Класификация на породите овце

В резултат на развъдно-подобителна работа в света са създадени около 600 породи овце. За по-лесното им изучаване те се разделят в групи по две класификации.

Порода овце Хиос

Порода овце Хиос

Овцете от породата Хиос са с много добра аклиматизационна способност. Проявяват обаче известна чувствителност към района със студен и влажен климат и силни ветрове.

Овце порода тексел

Овце порода тексел

Овцете от породата тексел са известни още от средата на ХIХ век. Холандският остров Тексел се слави с местните бързорастящи овце с добри показатели на месото и вълната.

Доене на козите и грижи за вимето

Доене на козите и грижи за вимето

Добиването на повече и чисто мляко зависи главно от породата, режима на хранене и отглеждане, редовното и правилно доене и грижите, които полага гледачът за вимето на козата.

Хранене и отглеждане на козичките

Хранене и отглеждане на козичките

При нормално и правилно отбиване растежът и развитието на яретата не се нарушават и те продължават да израстват, както и през бозайния период. За младите животни трябва да се осигурява до

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период

При изкуственото отглеждане яретата се отделят от майките си още при раждането и се хранят изкуствено. Отстраняват се значителна част от недостатъците на естественото отглеждане на припло

Естествено отглеждане на яретата през бозайния период

Естествено отглеждане на яретата през бозайния период

При естественото отглеждане на яретата бозаят от майките си до отбиването. Често от раждането до отбиването приплодите непрекъснато са при майките. През деня и през нощта яретата бозаят с

Окозване на козите

Окозване на козите

За нормалното раждане на яретата е необходимо пълно спокойствие на майките, добре почистено, сравнително топло, сухо и без течение помещение.

Съвети по отглеждането на новородени агнета

Съвети по отглеждането на новородени агнета

Отглеждането на новородените агнета протича на няколко етапа. Особено важна предпоставка за парвилно отглеждането е изграждането на единични боксове.

Развъждане на козите

Развъждане на козите

При чистопородното развъждане на козите се съешават женски и мъжки животни от една и съща порода. Основната задача е да се усъвършенства породата, непрекъснато да се подобряват стопанскит

Грижи за бременните кози

Грижи за бременните кози

Бременността при козите продължава пет месеца (от 146 до 158, средно 150 дни). През първите 2,5 месеца бременността външно не се забелязва и може само да се предполага, че козата е заплод

Грижи за козите

Грижи за козите

Козите трябва да се поддържат винаги чисти. Преди сутрешното доене тялото на козата се изчиства с твърда четка, при което кожата се изчиства от потта, праха и нечистотиите.

През кои сезони се заплождат овцете?

През кои сезони се заплождат овцете?

През различни сезони на годината може да се заплождат овцете. Овцете в полските райони на страната се заплождат през юли и август, а в планинските и полупланинските райони малко по-късно -

Определяне възрастта на козите

Определяне възрастта на козите

Определянето възрастта на козите има голямо практическо значение. Най-точно възрастта се установява по данните за раждането от зоотехническите книги или по ушната марка.

Хранене на бременни кози

Хранене на бременни кози

От значение е дажбите на козите да бъдат балансирани по хранителна стойност и да са съставени от качествени фуражи. Не бива да се допуска изхранването на плесенясали, загнили, замръзнали

Техника на храненето на козите

Техника на храненето на козите

Общото правило в козевъдството е „давай чисти и пресни фуражи". Развалената храна се отразява вредно - причинява заболявания на стомаха, намалява продуктивността и влошава качеството на мля

Козата - ценно селскостопанско животно

Козата - ценно селскостопанско животно

Козата е ценно селскостопанско животно, отглеждано от древни времена от човека за задоволяване на насъщните му нужди. От козата се получават хранителни продукти - мляко и месо - и суровини за промишлеността - кожи, пух и вълна.

Хранене на бременни овце

Хранене на бременни овце

Бременността на овцете продължава около 150 дни. Храненето на овце през този период има важно значение за нормалното развитие на плода и за раждането на здрави, жизнеспособни агнета.

Използване на овцете за разплод

Използване на овцете за разплод

Половата зрелост на овцете и кочовете настъпва още на 5-6-месечна възраст, но при тази възраст организмът на животните още не е достатъчно развит. Ето защо те може да се използват овцете

Добив на непрана вълна

Добив на непрана вълна

Грижите за получаването на висококачествена непрана вълна започват далече преди стрижбата на овцете. Преди всичко храненето на овцете през цялата година трябва да бъде пълноценно, като пр

Ръчно доене на овцете

Ръчно доене на овцете

Ръчното доене на овцете е трудоемък и тежък процес. За 1 час опитен дояч може да издои към 100-200 овце-майки. По-често на практика бройката е в норми от 80-90 овце-майки.

Отглеждане на кози

Отглеждане на кози

Освен развъждането и храненето голямо влияние за увеличаване на продуктивността оказва правилното отглеждане на козите.

Отбиване на агнета

Отбиване на агнета

Отбиването на агнетата е труден процес. Той откъсва агнето от майката. Вследствие на отбиването и агнето страда за майката и майката - за агнето.