Породи овце за месо

Породи овце за месо

Под майсторството на английските овцевъди са създадени животни с удивителни телесни форми и с висока скорозрелост. Агнетата растат бързо и може да се заплождат на 9-10-месечна възраст

Извратен апетит при овцете и козите

Извратен апетит при овцете и козите

Извратеният апетит е траен навик на овцете и козите да приемат за храна различни необичайни материали и предмети

Хранене и репродуктивност на овцете

Хранене и репродуктивност на овцете

Непълноценното хранене при кочовете предизвиква отслабване на половата активност, влошаване на количествените и качествените показатели на спермата - олиго- или азоспермия

Аваси - порода овце за мляко

Аваси - порода овце за мляко

Като високомлечна порода Аваси обаче е селекционирана в Израел. Вълната е остра и груба. Главата и тялото са оцветени на петна. Мъжките са с мощни спираловидни рога.

Мутон Шароле - порода овце специализирана за производство на месо

Мутон Шароле - порода овце специализирана за производство на месо

Породата овце Мутон Шароле се характеризира с висока скорозрялост и е тясно специализирана за производство на месо, както като чиста раса, така и при кръстоските.

Техника на заплождане на овцете

Техника на заплождане на овцете

При овцете половите цикли са средно 16-17 дни, в границите от 14 до 19 дни

Подготовката на овцете за случната кампания

Подготовката на овцете за случната кампания

За получаване на висока заплодяемост и по-голяма плодовитост е необходимо едновременно с подготовката на овцете да започне и подготовката на кочове-спермодарители

Подготовка на овцете за стрижба

Подготовка на овцете за стрижба

Лошо охранените овце имат неравна повърхност на тялото, вълната е с малко серей, поради което е суха и чуплива

Срокове на стрижба на овцете

Срокове на стрижба на овцете

Критерият за определяне сроковете на стрижба на овцете трябва да е получаването на повече и по-качествена вълна, за да се реализира на по-висока цена.

Породи овце отглеждани в България

Породи овце отглеждани в България

Овцевъдството в България има традиции. До разформироването на фермите в бившите ТКЗС ние притежавахме уникален генофонд.

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Породата овце Ил дьо Франс е създадена чрез кръстосването на Лестър и Рамбуйе, като целта е била да се получат животни със средно нежна вълна и с добра месодайност.

Хранене и репродуктивност на овцете

Хранене и репродуктивност на овцете

Непълноценното хранене при кочовете предизвиква отслабване на половата активност, влошаване на количествените и качествените показатели на спермата - олиго- или азоспермия

Български тънкорунни породи овце

Български тънкорунни породи овце

Североизточнобългарска тънкорунна, призната за порода през 1974 г. При степенуването на продуктивността ударението се пада на вълната.

Български местни породи овце

Български местни породи овце

Плевенската черноглава овца е най-разпространената аборигенна порода. Създадена е в централната част на Северна България - в Плевенско, откъдето носи името си.

Породи овце за мляко

Породи овце за мляко

Най-ценното качество на Аваси е млечността. При селекционираните стада и при по-добро хранене достига 400-450 л за лактационен период.

Породи овце за месо

Породи овце за месо

Под майсторството на английските овцевъди са създадени животни с удивителни телесни форми и с висока скорозрелост. Агнетата растат бързо и може да се заплождат на 9-10-месечна възраст.

Окомерна преценка на екстериора на овцете

Окомерна преценка на екстериора на овцете

По развитието на главата се съди за развитието на цялата костна система. Овцете от породите за месо имат относително къса и широка глава, от породите за мляко - по-дълга и по-тясна.

По екстериора може да се определи продуктивната насока на овцете

По екстериора може да се определи продуктивната насока на овцете

При овцете има голямо разнообразие в екстериорните форми, въз основа на които са обособени няколко типа - за вълна, за месо или за мляко.

Тънкорунни породи овце

Тънкорунни породи овце

Мериносовото овцевъдство в Австралия се характеризира с много голямо разнообразие, поради което не може да се говори за една порода австралийски меринос.

Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце

Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце

Храненето на дойните овце след отбиването на агнетата е предимно пасищно. Ако овцете са осигурени с достатъчно паша, ще бъдат в добро телесно състояние и ще развият добра продуктивност.

Развъждане на овцете - методи

Развъждане на овцете - методи

Овцете и другите видове селскостопански животни се развъждат по два основни метода - чистопородно развъждане и кръстосване с неговите различни варианти.

Осеменителната кампания на овцете трябва да се организира внимателно

Осеменителната кампания на овцете трябва да се организира внимателно

Организирането и провеждането осеменителна кампания на овцете е много отговорна работа. Ето защо е необходимо най-малко 1 месец преди започването да се провежда съответна подготовка.

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете

В равнинните райони стрижбата на овцете обикновено се извършва по-рано, а в планинските - по-късно. Датата на стрижбата в зависимост от времето и състоянието на вълната.

Правила за стригане на овце

Правила за стригане на овце

Стригачът не трябва да причинява болка на овцете и да престригва вълната. Вълната трябва да се остригва ниско и равно, а руното да се запази цяло и чисто.

Кожи, получавани от овцете

Кожи, получавани от овцете

Овчите кожи се получават от овцете на възраст над 8 месеца. Площта на кожата в сухо състояние трябва да бъде най-малко 3800 см2. Вълнената покривка не трябва да прилича на агнешка.