Срокове на стрижба на овцете

Срокове на стрижба на овцете

Критерият за определяне сроковете на стрижба на овцете трябва да е получаването на повече и по-качествена вълна, за да се реализира на по-висока цена.

Породи овце отглеждани в България

Породи овце отглеждани в България

Овцевъдството в България има традиции. До разформироването на фермите в бившите ТКЗС ние притежавахме уникален генофонд.

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Породата овце Ил дьо Франс е създадена чрез кръстосването на Лестър и Рамбуйе, като целта е била да се получат животни със средно нежна вълна и с добра месодайност.

Хранене и репродуктивност на овцете

Хранене и репродуктивност на овцете

Непълноценното хранене при кочовете предизвиква отслабване на половата активност, влошаване на количествените и качествените показатели на спермата - олиго- или азоспермия

Български тънкорунни породи овце

Български тънкорунни породи овце

Североизточнобългарска тънкорунна, призната за порода през 1974 г. При степенуването на продуктивността ударението се пада на вълната.

Български местни породи овце

Български местни породи овце

Плевенската черноглава овца е най-разпространената аборигенна порода. Създадена е в централната част на Северна България - в Плевенско, откъдето носи името си.

Породи овце за мляко

Породи овце за мляко

Най-ценното качество на Аваси е млечността. При селекционираните стада и при по-добро хранене достига 400-450 л за лактационен период.

Породи овце за месо

Породи овце за месо

Под майсторството на английските овцевъди са създадени животни с удивителни телесни форми и с висока скорозрелост. Агнетата растат бързо и може да се заплождат на 9-10-месечна възраст.

Окомерна преценка на екстериора на овцете

Окомерна преценка на екстериора на овцете

По развитието на главата се съди за развитието на цялата костна система. Овцете от породите за месо имат относително къса и широка глава, от породите за мляко - по-дълга и по-тясна.

По екстериора може да се определи продуктивната насока на овцете

По екстериора може да се определи продуктивната насока на овцете

При овцете има голямо разнообразие в екстериорните форми, въз основа на които са обособени няколко типа - за вълна, за месо или за мляко.

Тънкорунни породи овце

Тънкорунни породи овце

Мериносовото овцевъдство в Австралия се характеризира с много голямо разнообразие, поради което не може да се говори за една порода австралийски меринос.

Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце

Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце

Храненето на дойните овце след отбиването на агнетата е предимно пасищно. Ако овцете са осигурени с достатъчно паша, ще бъдат в добро телесно състояние и ще развият добра продуктивност.

Развъждане на овцете - методи

Развъждане на овцете - методи

Овцете и другите видове селскостопански животни се развъждат по два основни метода - чистопородно развъждане и кръстосване с неговите различни варианти.

Осеменителната кампания на овцете трябва да се организира внимателно

Осеменителната кампания на овцете трябва да се организира внимателно

Организирането и провеждането осеменителна кампания на овцете е много отговорна работа. Ето защо е необходимо най-малко 1 месец преди започването да се провежда съответна подготовка.

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете

В равнинните райони стрижбата на овцете обикновено се извършва по-рано, а в планинските - по-късно. Датата на стрижбата в зависимост от времето и състоянието на вълната.