Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на овцете и козите от заразни болести

Бруцелоза

Заразна болест по животните и човека. Протича хронично (скрито). Проявява се с аборти, треска, преждевременни раждания, възпалителни процеси на половите органи и мастити. При кочовете и пръчовете са характерни хронични възпаления на семенниците.

Профилактика. Изследват се кръвни проби по следната схема:

  • двукратно от всички абортирали овце непосредствено след аборта и 15-30 дни по-късно;
  • от 20% от овцете във вътрешността на страната в незасегнатите стада;
  • от 50% от овцете в граничните общини;
  • от 100% от овцете в граничните селища.

Заразен епидидимитa по кочовете

Хронично протичаща болест. Характеризира се с безплодие и аборти при овцете. При кочовете протича с увеличение или намаление на обема на семенниците. Външно се наблюдава добре оформена асиметрия. Осеменителната способност на спермата е загубена или намалена.

Профилактика на заразен епидидимит по кочовете. Изследват се двукратно кръвни проби от 100% от кочовете 2 месеца преди започване на случната кампания и до 30 дни след приключването й.

Група остропротичащи вносни болести – шап, шарка, син език, артрит - енцефалит

Това са екзотични (вносни) болести, протичащи тежко и с големи стопански загуби. У нас с най-голямо епизоотологично и икономическо значение са:

Шап

Остра, силно прилепчива болест по двукопитните животни - говеда, овце, кози, свине, сърни, елени и др. Проявява се с треска и везикулозни екзантеми (афти) по лигавиците на целия храносмилателен апарат, по кожата на вимето и в междукопитната цепка. Най–тежко от шап боледуват говедата и свинете. Стопанските загуби се дължат главно на голямата смъртност (50–70%) при младите животни, силно намаляване на млякото и прираста, масовити аборти, големите разходи за ограничаване и ликвидиравне на заболяването.

При появата на шап в страната около огнището се оформят 3 зони:

  • Зона А (заразена). При появата на шап стопанството или селището се поставят под усилена възбрана със строги ограничителни мерки и охрана от органите на полицията и армията. Здравите Животни незабавно се Ваксинират. За ограничаване на заболяването, според епизоотичната обстановка в огнището, заболелите и възприемчивите животни може да бъдат ликвидирани.
  • Зона Б (застрашена). На стопанствата застрашени от заразяване се налага Възбрана - по-лека ограничителна мярка, съпроводена с оборно отглеждане на възприемчивите животни, масови ваксинации и постоянни прегледи.
  • Зона В (предпазна). Ограничава се движението на възприемчиви животни, които масово се ваксинират.

Шарка

Остро протичаща, силно прилепчива болест. Започва с висока температура, омърлушеност, отичане на клепачите, слизесто-гнойни изтечения от очите. След 3-4 дни се появяват кожни изриви, които по-късно засъхват в кафяви крусти. Смъртността варира в широки граници в зависимост от формата на заболяването, сезона и допълнителните бактериални усложнения. При овцете тя е от 2 до 50%, а при агнетата - може да достигне и над 80%.

Профилактика: При всички заболявания от групата на остропротичащите вносни болести се извършват лабораторно-диагностични изследвания в граничещите с Турция и Гърция райони.

При появата на шарка стопанството или селището се поставят под възбрана. Заразените стада се изолират оборно и пасищно, а при съответната ситуация се унищожават. Здравите животни се ваксинират, като се прави кръгова ваксинация около огнището.

Ку-треска

Заразна болест по овцете, козите и говедата. Предава се и на човека. Протича с липса на апетит, висока температура, изтечения от носа и очите, бронхопневмония, мастити. Често признаците са скрити и болестта се установява след аборта.

Профилактика на Ку-треска. Извършват се сондажни изследвания на кръв от овце и кози в районите, където е установено заболяването.

Антракс

Заразна болест по всички видове домашни животни и човека. При овцете и козите протича най-често в остра и свръхостра форми, завършващи със смърт. Предаването на инфекцията става главно на пасищата. Причинява се от силно устойчиви спори на антраксния бацил, престояващи до 20-30 г. в почвата.

Профилактика на антракс. Двукратно ваксиниране през 6 месеца на всички овце в стационарните огнища и в радиус от 10 км.

Еднократно ваксиниране (напролет) в селищата, в които през последните 30 г. е констатирано заболяването.

Ентеротоксемия

Заразна болест по овцете. Ентеротоксемията има сезонен характер. У нас болестта се проявява масово към края на зимата, а понякога и през есента. Протича най-често в свръхостра форма, почти без признаци. Завършва със смърт. Острата форма на заболяване се характеризира с диария, тъмно оцветена урина, извратен апетит, слабост, спазми. Животните изпадат в кома и 24-48 ч. след заболяването умират.

Профилактика на ентеротоксемия. Еднократно ваксиниране на овцете един месец преди раждане и двукратно - на всички агнета над 3-месечна възраст. В стационарните огнища се прави смесена ваксина срещу ентеротоксемия, причинена от типовете С и Д.

Заразна ектима

Заразна болест по овцете и козите. Проявява се с ибриви по устните и по-рядко по кожата на копитната цепка, копитния венец, срамните устни, перинеума и вимето. Среща се най-често през пасищния сезон. Вирусът попада в организма при наранявания и драскотини по кожата на устните, по венеца, по копитната цепка и др. Тежките форми, особено при младите животни, завършват със смърт.

Профилактика. Ваксинират се бременните овце, шилетата и отрасналите агнета в засегнатите селища и стада, а в депата - животните преди износ.

Листериоза (силажна болест)

Болест по бозайниците, птиците и човека. Проявява се с признаци на септицемия, възпаление на мозъка, парализи, възбуда, буйство, аборти и смърт. У нас се среща предимно през есенно-зимните и ранните пролетни месеци. Предразполагащи условия са простудата, прегряването, допускането на грешки в храненето (изхранването на нискокачествен силаж) и др.

Профилактика. В стопанствата, където е установено заболяването, се прави еднократно ваксиниране на овцете през октомври-февруари.

Копитен гнилец

Подостро или хронично протичащо заболяване с язвено-некротични промени по кожата и мукозите. При овцете и козите се среща в три форми, но най-често срещана е копитната болест. Започва с куцане с един или повече крака. Отначало се забелязва зачервяване и болезнен оток на междукопитната цепка и на венеца, а в дълбочина се развиват гнойно-некротични процеси. Животните се залежават и отслабват. Заболяването може да завърши със смърт.

Профилактика. Ефикасни ваксини няма. Профилактичните мероприятия се свеждат до редовно почистване и подрязване на копитата. При заболяване се правят дезинфекционни бани. Трябва да се избягва продължителната паша в мочурливи пасища, придвижване по каменисти и кални пътища.