овце У нас има разработени и проверени в практиката няколко методи за увеличаване на количеството и с подобряване на качеството на овчето месо.

Промишлено кръстосване на българските породи овце с кочове от породи за месо

Този класически метод се прилага заради хетерозисния ефект. Като майчин материал се използват овце от стоковите стада на българските тънкорунни, полутънкорунни и цигайски породи, а кочовете са от породите Суфолк, Хемпшир, Клън Форест, Оксфорд, Ромнимарш, Линколн и Ил дьо франс.

Най-подходящи за промишлено кръстосване на българските тънкорунни и полутънкорунни овце са кочовете от породите Суфолк, Хемпшир и Ил дьо Франс. Получените от тях агнета се отличават с интензивен растеж, с най-висок среден денонощен прираст и най-бързо достигат крайната маса. Агнетата, получени от кръстосването с кочове от породата Суфолк, показват и много висок кланичен рандеман (56%). При овцете от планинските райони добри резултати са получени от кръстосването с Меринофлайш.

Ранно отбиване и интензивно угояване на агнетата

Този метод е сполучливо усъвършенстване на старата българска традиция за ранно отбиване на агнетата и след това използване на овцете за мляко. Същността му се състои в следното: агнетата се отбиват рязко на 25-30-дневна възраст при максимална маса 10-11 kg. Поставят се на интензивно угояване със специални пълноценни фуражни смески. До 60-дневна възраст на агнетата се дава стартерна смеска, а след това до 90-100-дневна - финишерна смеска.

Двукратно агнене на овцете в една година или три пъти в две години

В някои овцеферми, където има много овце и добри условия за хранене, може да се прилага заплождане на овце през всеки 8 месеца. Получените при всяко агнене приплоди се подлагат на угояване и се колят за месо. На двукратно заплождане обикновено се подлагат овце, подлежащи на бракуване.

Угояване на шилета и на възрастни овце

Технологията на угояване е следната: агнетата се отбиват на възраст около 30 дни, хранят се при обикновени условия и на около 4-месечна възраст се угояват интензивно до достигане на 40 kg.