овцаГрижите за получаването на висококачествена непрана вълна започват далече преди стрижбата на овцете. Преди всичко храненето на овцете през цялата година трябва да бъде пълноценно, като през зимния период се осигури пълноценен белтъчен фураж. През летния сезон пашата не трябва да се провежда на площи с плевелни растения, чиито семена и плодни кутийки силно замърсяват руната, каквито са обикновено площите около напоителните канали, край пътища и др.

През зимния сезон помещенията, в които се отглеждат овцете, трябва да се почистват редовно, за да се избегне замърсяването на вълната с тор и остатъци от фуража, а също и ожълтяването й вследствие на неблагоприятното въздействие на урината. При хранене на овцете с нарязаната слама или със сено добре е залагането им в яслите да става, когато животните не са в помещението, за да се избегне замърсяването на вълната при пренасянето на фуража.

Стрижбата на овцете се извършва един път през годината в края на май и началото на юни. За отделните райони този срок е различен в зависимост от климатичните особености, но стрижбата винаги приключва преди настъпването на летните горещини. Преди извършването на основната стрижба, рано напролет, се прави подстригване на овцете, което се състои в отстраняване на вълната от опашката, вътрешните страни на краката, около вимето и от муцуната до челото на главата. Получената вълна се нарича подстриг и се съхранява отделно, без да се смесва с добитата по-късно рунна вълна.

Важен момент при отглеждането на овцете и добиването на вълна е стрижбата. Преди всичко мястото, където тя ще се провежда - помещението или дворчето, - трябва да се почисти основно от сламки, клечки, тор, пясък и др., за да се избегне ново замърсяване на руното. Стрижбата на овцете трябва да се извърши внимателно и от хора с добра практика, тъй като неумелото й провеждане може да намали резултатите от труда.

Преди да започне стригането на овцете, с ножици трябва да се отстранят всички места от вълната, замърсени с катран, блажна боя или други неизпираеми бои.

Стрижбата на овцете не трябва да се извършва във влажно или дъждовно време, защото вълната е силно хигроскопична и поема голямо количество атмосферна влага. Това се отразява неблагоприятно при съхраняването на вълната и може да доведе до пълното й похабяване. По същата причина животните не трябва да се държат продължително време в затворено помещение, преди да се стрижат.

Руното трябва да се свали от гърба на животното цяло, без да се разкъсва на отделни части (с изключение на руното на шилетата), и да се подсуши на проветриво място, преди да се извършват каквито и да било други манипулации. Независимо от това, дали стрижбата на овцете се извършва ръчно или машинно, най-напред се остригва коремът, тъй като там вълната е с нарушена структура и влошени технологични качества. След това се остригват дясната половина на животното и последователно гърбът и лявата половина. Не се допуска двукратно минаване с ножиците или стригалната машинка на едно и също място, тъй като по този начин се намалява естествената дължина на вълната и се получава голямо количество престриг. След подсушаването му руното се изтръсква, за да отпаднат лесноотстранимите примеси - слама, тор, пръст и др. Отстраняват се също топките от кал и тор, престригът, подстргът, ако животното не е подстригвано през пролетта, и др. След това руното се сгъва по следния начин: Подгъва се лявата му надлъжна третина, включваща предния и задния му край и част от вълната от корема, след което се полага върху тръбната надлъжна третина на руното, така че външните страни да прилепват една под друга. Същото се прави с дясната надлъжна третина на руното, която се полага върху лявата надлъжна третина, след което се свива на руло едновременно откъм главата и откъм опашката и без да се превързва с сезал, тел или други материали, се поставя за съхраняване. При това положение върховете на щапелите или фитилите остават от вътрешната страна на руното, а стриганата част остава отвън. Така руното не се слепва и при по-нататъшните манипулации с него  се запазва цяло, без да се разкъсва. Не се загъват по този начин парчетата от руна, подстригът и шилешката вълна.

Остриганите, почистени и правилно загънати руна се поставят в сухо, прохладно и проветриво помещение за съхраняване, като не се допуска смесването на руна с еднородна с руна с нееднородна вълна, на бели и цветни руна и т. н. Съхраняването може да стане в обикновени чували, като при по-продължителен период от време трябва да се следи за появата на молци, които за кратко време може да унищожат получената продукция.

Когато се отглеждат малък брой животни с различно качество на вълната, стрижбата винаги започва от овцете с по-нежна мериносова вълна и последователно продължава с овцете с по-груба. Така се стрижат и овцете с цветна вълна - първо се стрижат овцете с бяла вълна, а след това - с цветна. Това се прави, за да се избегне замърсяването на по-нежните руна с влакна от по-груба вълна, на бялата вълна с цветна, което съгласно стандарта е съществен недостатък.