създаване на черешова градинаПри избора на място за нова черешова градина се преценяват климатичните, теренните, почвените и други условия, съобразно биологичните изисквания на черешата. Подбират се места с добър въздушен дренаж по хълмовете и планинските склонове с наклон до 16-18°, както и прилежащи към склоновете равнинни участъци. Не се изисква специално изложение на мястото, но то трябва да бъде добре защитено от силни ветрове, да е в близост до удобни пътища и постоянен водоизточник за осигуряване на поливки при нужда. За създаване на черешова градина не се препоръчват ниските равнини и особено затворените котловинни полета, защото в тях дърветата са изложени на опасност от измръзване през зимата и зимно-пролетния сезон.

Критични за черешата са абсолютни минимални температури под минус 25-26°С по време на дълбокия покой, повратни студове (минус 10-12°С) в края на зимата, предшествани от затопляне на атмосферата и късни пролетни мразове (под минус 1-1,5°С) по време на цъфтежа и непосредствено след него.

При преценка на почвените условия се имат предвид изискванията на подложките, върху които са присадени сортовете череши. За да не се допуснат грешки в това отношение, за по-големи градини е желателно да се направи агрохимичен и механичен анализ на почвата и прецени нивото на подпочвените води и дълбочината на коренообитаемия почвен слой. Почвените проби се вземат през 30 см от даден профил, изкопан на дълбочина най-малко 1 м. За 100 дка са достатъчни 2-3 профила. Въз основа на данните от почвените анализи, освен вида на подложката, се определят и нормите на предпосадъчно торене с органични и минерални торове. При всички подложки дълбочината на почвата трябва да бъде най-малко 70-80 см, а нивото на подпочвените води - под 2 м. За създаване на черешова градина не се препоръчват местата с каменист и плитък орен хоризонт или с плътна глинеста подпочва.