Поддържане на почвената повърхност в овощните насаждения

За климатичните условия на нашата страна най-подходящо е поддържането на почвената повърхност в черна угар, което се постига чрез есенна оран след листопада на дълбочина 16-20 см и няколко плитки обработки през вегетацията с култиватори, дискови брани или фрези. За да не се получи уплътняване на почвата, необходимо е периодично да се изменя дълбочината на обработките.

При непрекъснато поддържане на почвата в черна угар разрушава почвената структура и се намалява почвеното плодородие. За избягване на това се препоръчва при леки почви да се прави дълбока оран веднъж на 3-4 години, а летните обработки да се намалят на 2-3, като за борба с плевелите се използват хербициди.

Зачимяване на почвата може да се приложи само при осигурено напояване.

Торене на овощните насаждения

С торенето се поддържа почвеното плодородие и се осигуряват добър растеж и качествени добиви. Нуждите на овощните култури от хранителни вещества се изменят в зависимост от възрастта им. Най-голяма нужда от хранителни вещества имат възрастните овощни дървета.

Най-големи количества хранителни вещества извлича прасковата, следвана от ябълката, дюлята, сливата и крушата.

За внасяне на торовете в овощните насаждения се използуват машини за повърхностно и за дълбоко торене с минерални торове. Оборският тор се разхвърля с тороразпръскващо ремарке.

Напояване

Най-добрият начин на гравитачно напояване на овощните насаждения е по бразди. То се осъществява по дълги отворени бразди, които се прокарват преди всяка поливка. За целта се използват браздачите към култиваторите за окопаване. При младите насаждения се прокарват само две бразди, а при плододаващите се набраздява цялото междуредие през 70-90 см.

Нормата на поливане е 60-80 м3 вода на декар при сред но 4-6 поливки за вегетационен период.

В интензивните насаждения се прилага напояване чрез дъждуване и капково напояване.

Борба срещу болестите и неприятелите

Овощните растения се нападат от много болести и неприятели, които оказват значително влияние както върху количеството и качеството на плодовата реколта, така и върху дълголетието на самите дървета.

Най-бързо и ефективно борбата се води с химични средства, които се прилагат както през вегетацията, така и през периода на покой на овощните растения. Сроковете за пръскане се определят от службите по прогноза и сигнализация.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Съвети относно засаждането на сливите

Отглеждане на круши - какво трябва да знаем?

Влияние на подложката върху присадника

Грижи за овошките през есенните и зимните месеци