ябълки При ябълките и крушите има летни, есенни и зимни сортове. По-лесно се определя беритбената зрялост при летните сортове ябълки и круши. Отделни по-напреднали в зрелостта си плодове достигат консумативната зрялост още на дървото, лесно опадат и служат като добър указател, че настъпва времето за беритба. Плодовете придобиват характерната за беритбената зрялост на сорта окраска, аромат, намаляване на плътността (омекване) и лесно откъсване на плодната дръжка от клонката, което е много важно за определянето на срока за беритбата на плодовете. Летните ябълкови и крушови сортове трябва да се берат преди да узреят напълно на дървото, с оглед консумативната им зрялост да настъпи скоро след беритбата. Беритбата на ябълките и крушите трябва да стане на няколко пъти (на няколко ръце) в зависимост от последователното достигане до беритбена зрялост на плодовете. Беритбата на летните ябълкови и крушови сортове не трябва да закъснява, защото те могат да достигнат на дървото консумативната си зрялост, а това понижава качеството и трайността им, те понасят трудно дори и близък транспорт и стават негодни за по-далечен транспорт. Освен това част от тях лесно опадат и се набиват.

Сравнително по-трудно се определя дървесната зрялост при късните крушови и ябълкови сортове. При определяне на беритбената зрялост за есенните и зимните крушови и ябълкови сортове се вземат предвид следните признаци:

  • силата на прикрепването на плодовата дръжка за плодната клонка;
  • изменението в окраската на плодовата кожица;
  • плътността на плода;
  • цветът на семената.

Необходимо е обаче да се има пред вид, че значението на отделните признаци при определяне на беритбената зрялост зависи много от сорта, месторастенето, прилаганата агротехника в насаждането и др. Така например някои сортове придобиват дървесна зрялост преди семената им да потъмнеят.

Най-важният признак за определяне в практиката на беритбената зрялост при есенните и зимните крушови и ябълкови сортове е лесното откъсване на дръжката от клонката при слабо завъртване и едновременно повдигане на плода нагоре. Друг важен признак е окраската на плода. Наистина изменението на оцветяването при тях не е така очебийно, както при летните сортове. При едни сортове има само избледняване на основния зелен цвят на плода, при други той става бледожълтозелен, при трети има по-силно зажълтяване; изобщо в зависимост от сорта изменението на окраската е по-слабо или по- силно проявено, което винаги може да бъде доловено и установено от окото на опитния овощар. Така лесното откъсване на плодната дръжка от клонката и изменението в оцветяването на плодовата кожица са двата най-важни за практиката признаци за определяне беритбената зрялост на плодовете. В много случаи другите признаци служат като допълнителни указания. За правилното определяне на този важен момент е необходимо овощарите да добият и съответна опитност. И при късните сортове е желателно беритбата на ябълките и крушите да става на 2-3 пъти, защото всички плодове не достигат едновременно беритбената си зрялост.

Правилното определяне на срока за беритбата на плодовете и своевременното и внимателно извършване на беритбата има първостепенно значение както за по-нататъшното съхраняване на плодовете, така и за придобиването от тях на свойствените за сорта най-добри качества през време на лагеруването.

Ябълките и крушите се берат с ръка, а само най-високо разположените и недостижими с ръка плодове при помощта и на стълби се берат с плодоберачка. Плодът се обхваща с ръка, натиска се с показалеца върху дръжката и с умерено завъртване и едновременно повдигане нагоре се откъсва.

Плодовете при всички овощни видове не трябва да се берат сутрин, когато има роса, или след дъжд, когато плодовете са мокри. В най-горещите часове, особено през лятото, също не трябва да се берат. Беритбата, пренасянето и всички манипулации трябва да се извършват много внимателно, за да не се набият плодовете.

Ябълковите плодове, които ще се преработват, могат да се берат и чрез стръскване. При стръскването обикновено опадат само плодовете, достигнали беритбената си зрялост. За по-бързо събиране на плодовете при стръскването може да се простират под дърветата брезенти или други покривки.