грозде Определяне на количеството на очакваната гроздова реколта може да стане в различни фази от вегетационния период на лозата: при резитбата - чрез оставения брой очи и коефициента на плододаване; след оформянето на ресите; след цъфтежа; след прошарването и преди гроздобера.

Във всички изброени случаи отчитането на очакваното количество грозде може да се извърши окомерно и след преброяване. При окомерното отчитане се обхожда лозовото насаждение и въз основа на натрупан опит се преценява добивът от декар. Методът е бърз, но неточен.

При отчитането на очакваното количество грозде чрез преброяване се изброяват съцветията, ресите или гроздовете на определен брой предварително набелязани главини. Като се раздели общият брой изброени гроздове на броя на главините, получава се средният брой гроздове на една главина. Той се умножава по средната маса на един грозд (получен по литературни данни или чрез претегляне на 1000 грозда) и се намира очакваното количество грозде от една главина. Това количество, умножено със средния брой главини в един декар, дава приблизително най-точна представа за количеството грозде, което се очаква да се получи.