напояване на лозятаСъществуват четири начина на напояване на лозята: повърхностно, подпочвено, дъждуване и капково.

Капково напояване на лозята

При капковото напояване чрез система от помпи и филтри водата се пречиства, след което по специално изградена тръбна мрежа се доставя под формата на капки до всяка лоза. При капковото напояване на лозята се постига най-голяма икономия на вода, не се причинява извличане на почва, но се изискват скъпи съоръжения и специална мрежа.

Повърхностно (гравитационно) напояване на лозята

При него най-масово се използва напояването по бразди. За да се навлажни добре почвата, необходимо е водата да тече по браздите дълго време (от 2 до 10 часа). Разстоянието между браздите е различно при различните типове почви. При тежки черноземни почви, където страничната филтрация достига 50-60 см от средата на поливната бразда, браздите се прокарват през един метър. При леки песъчливи почви разстоянието между браздите е по-малко, защото поливането в дълбочина е по-голямо, а встрани по-малко.

Дължината на браздите зависи от наклона на терена и от механичния състав на почвата. Обикновено дължината на браздата е равна на дължината на реда. Това е неправилно, защото при по-голям наклон и по-дълъг ред се създават нееднакви условия на овлажняване и изнасянето на почвата от водната струя е по-голямо.

Подпочвено напояване на лозята

Подпочвеното напояване на лозята е един от най-съвършените начини на напояване. Осъществява се чрез тръбна инсталация, разположена под почвата. Тръбите са надупчени и подават вода непосредствено към корените на лозите.

Напояване на лозята чрез дъждуване

Напояването чрез дъждуване намира приложение във всички лозарски страни за поливане на лозя, създадени на места с по- големи наклони или на неизравнени терени. Чрез него може да се постигне по-голяма производителност на труда.

Не бива да се дъждува по време на прошарване на гроздето, защото попадналата вода по гроздето и по листата създава благоприятни условия за развитие на болестта сиво гниене.