форми на засаждане на лозяВ няколко геометрични форми може да се засаждат лозите - правоъгълна, квадратна и шахматна, или триъгълна.

Квадратната форма е подходяща за лози, които се режат по чашовидна система и се отглеждат на единични колове. Квадратната форма за засаждане на лози подходяща е за малки площи и позволява рационално да се използват светлината и почвата.

При засаждането в правоъгълна форма разстоянието между редовете е по-голямо, отколкото между лозите в реда. Тази форма е подходяща за лозя, които ще се отглеждат на телена конструкция. Прилага се масово в промишлените лозя и в лозята за лично ползване.

При шахматната (триъгълната) форма всеки три лози от два съседни реда образуват триъгълник. Подходяща е за наклонени терени и позволява много добре да се използват светлината и почвата.

При засаждането на отделни, малко на брой лози в дворните места изброените форми на засаждане не винаги са приложими. Тогава трябва да се имат предвид естетичното оформяне на алеи, беседки и др., съществуващите сгради, овощни дървета и т. н., като не се забравят и изискванията на лозата.

Посоката на редовете също има значение за развитието и плододаването на лозите, особено при правоъгълната форма на засаждане. Най-добро осветяване на лозите се осигурява при посока на редовете север - юг, тъй като и двете страни на реда се огряват равномерно през деня - преди обед едната страна, а следобед другата. Не винаги обаче е възможно да се спази тази посока. В местата, където духат силни ветрове, редовете трябва да съвпадат с посоката на преобладаващите ветрове. Върху наклонените терени, за да се избегне ерозията на почвата, редовете се ориентират по хоризонталите. Там, където лозите ще се напояват, посоката на редовете трябва да се определи с оглед на движението на водата.

Ясно е, че при определяне на посоката на редовете трябва да се имат предвид всички изброени фактори.