Конете не се раждат с вродени лоши навици. Лоши навици при конете се появяват в резултат от грешки в отношението на човека към конете и от неправилна експлоатация.

Засичанията са най-съществени лоши навици при конете. Засичането на конете  е тясно свързано с техния темперамент. При конете от лек тип и с по-буен темперамент, засичането по-често се проявява . При използването на коне, особено когато попаднат в ръцете на неопитни работници, се натрупват затормозяващи процеси, които в даден момент се отразяват върху поведението на коня и той отказва да тегли товара. В други случаи причините за засичането на конете може да се получи от несъразмерния товар, особено при лоши пътища в полето. В резултат от повишеното теглително усилие, често надхвърлящо реалните възможности на коня, у него се изработват рефлекси на отказ да тегли товара - засичане. Дори и тогава, когато теглителната му сила не е минала капацитетната му възможност, конят започва да реагира -скача, изправя се на задните крайници, често пъти ляга запретнат в каруцата и търси начини да се освободи. Такива коне са несигурни и носят риск не само за собственото си здраве, но и за самия стопанин.

Навикът може да се проявява постоянно, при определен човек или при определени условия. Грубото отношение в такива случаи подсилва недостатъка. Има дори и стопани, които стигат до крайност и в стремежа си да принудят коня да върви запалват огън под корема му. Такова отношение не дава желания резултат.

Когато отказът да тегли товар е в начален период и е предизвикан от прекомерно натоварване, необходимо е да се възвърне доверието към човека без прилагане на силови методи: бой, повишаване на глас и др., и да се намери начин за пълното успокояване. За препоръчване е част от товара да се разтовари. Има случаи, когато кон със силно изразени навици за засичане, попаднал при разумен стопанин, който има необходимия опит и правилен подход, да възвърне доверието си и да се използва пълноценно в работа. Най-често засичането се проявява през периоди, когато конете не са използвани дълго време в работа. В такива случаи се препоръчва постепенност в натоварването, докато животното навлезе в необходимата работна кондиция. Боят в такива моменти е твърде неподходящ, защото конете придобиват допълнителни недостатъци и започват да ритат. Това е вече опасно за живота на хората, защото не се знае в кой момент животното може да ги изненада. Основното е да се намери подходящ подход за възвръщане на взаимното доверие. Не се ли постигне това, замяната на партньорите с задължителна.

Засичането е най-вредният навик при конете. Най-правилният подход е постепенното приучване на конете към работа, за да не се създават проблеми при използването им за селско стопанска работа.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Размножаване при конете

Разпределение на работния ден на конете

Хафлингер - порода коне с универсални качества

Болести по конете