картофиПолученият посадъчен материал се сортира по големина, нарежда се в щайги и съхранява в подходящо помещение, което се затъмнява. До момента на рътенето на картофите се поддържа температура от 2 до 4°С и относителна влажност на въздуха от 85 до 90%.

Периодично се проверява състоянието на посадъчния материал, следи се температурата и влагата в помещението, също и появата на гниене по клубените.

Гниенето на картофите е пряко свързано в една или друга степен с особеностите на сорта и условията на отглеждане на посадъчния материал: срок на засаждане и прибиране, торене, температурни условия по време на изваждането и сортирането и използваната техника. Опитно е установено, че колкото въздушната температура е по-ниска (под 10°С) по времена прибирането, транспортирането и сортирането на посадъчния материал, толкова по-големи са и механичните повреди по клубените, през които проникват причинителите на гниенето. Измръзналите или осланени клубени могат също да станат причина за масово гниене на картофите.

За намаляване на загубите от гниене на картофите голямо значение имат профилактичните мероприятия (дезинфекция на помещенията, амбалажа, торбите, техниката и др.).

Задължително мероприятие по време на съхранението на клубените е редовното проветряване на помещенията. Клубенът е жив организъм и има нужда от кислород. Той диша и отделя въглероден двуокис. Когато клубените се съхраняват в помещения или изби, където по една или друга причина проветряването е затруднено, натрупват се по-големи количества въглероден двуокис и растенията, произхождащи от такива клубени, са слабо жизнени. Ако температурният режим в помещението е нарушен и условията (възможностите на производителя) не позволяват да се поддържа оптимална температура (2-4°С) до рътенето на картофите, налице е реална опасност от прорастване на клубените. В такива случаи помещението, където се съхранява посадъчният материал, се осветява. Светлината не може да спре покълнването, след като клубените са преминали периода на покой, но тя задържа нарастването на кълновете.