При присаждане на калем, за да се получи добър резултат, трябва да се спазват някои правила:

  • Присаждането на овощните дръвчета да става по възможност по-рано, преди да започне сокодвижението. Най-добре е присаждането на калем да стане през февруари или най-късно през първата половина на март. Изключение се прави само при присаждането под кора, което се извършва в началото на сокодвижението.
  • Кората на подложката да бъде гладка поне на десетина сантиметра под отреза.
  • В случай че кората на подложката не може да съвпадне с кората на калема за присаждане и от двете страни, което често се случва, това да стане поне от едната.
  • По възможност най-долната пъпка на калема да бъде поставена ниско - под отреза на подложката. Това се прави с цел, ако след прихващането калемът се счупи, дръвчето да се формира от най-долния летораст.
  • Да не се превързва с рафията плътно и навивките й да бъдат разредени така, че овощарската замазка да се залепи не за нея, а за подложката и калема.
  • Със овощарската замазка се покриват всички рани - горният отрез на калема, отрезът на подложката и мястото на сближаването на подложката с калема.
  • Да се пази голяма чистота при присаждането на калем и да се работи с остри инструменти.
  • Необходимо е да се приготвят калеми за присаждане, събрани от дървета с пълна почивка и добре съхранени до момента на присаждането на калем.