Интензивно угояване на млади говеда

Интензивно угояване на млади говеда

Интензивно угояване на млади говеда обикновено продължава до 12-14-месечна възраст и се преустановява при достигане на 380-420 кг жива маса за бичетата и 350-380 кг за юничките.

Шротове и използването им за хранене на животните

Шротове и използването им за хранене на животните

При извличане на мазнините от маслодайните семена се получават богати с белтъци фуражи - шротове. Основната част от мазнините се извлича чрез механично пресуване на семената.

Доене на животните от различни видове

Доене на животните от различни видове

Машинно се доят само здрави крави със симетрично виме и нормално развити цицки с дължина 8-9 см и дебелина 2-3 см. Пълното издояване зависи от правилната подготовка на вимето за доене.

Съоръжения за съхранение на оборска тор

Съоръжения за съхранение на оборска тор

С приемането на България в ЕС се засили и контрола върху спазването на изискванията за съхранение на отпадъците от биологичен произход (оборската тор) от фермите.

Борба срещу мухите в животновъдните ферми

Борба срещу мухите в животновъдните ферми

Мухите пренасят заразата по чисто механичен начин - чрез замърсените си хоботчета и крачета. Така те замърсяват водата и храната и съдействат за предаване на заразата през устата (по алим

Симентал - порода говеда подходяща за пасищно отглеждане

Симентал - порода говеда подходяща за пасищно отглеждане

Породата е създадена в западна Швейцария в райони с отлични пасища. Там говедата се изкарват на пасищата през пролетта, където се намират до късна есен. Само през зимата говедата се отглежд

Черношарено говедо

Черношарено говедо

Черношареното говедо е добило световна известност, разпространено е във всички континенти и в почти всички страни на света. При него са постигнати висока млечна продуктивност и рекордни р

Системи на паша на животните

Системи на паша на животните

При безсистемната паша животните използват цялото пасище от началото до края на пасищния сезон непрекъснато. Те избират най-ценните треви, които се изтощават и загиват, а малоценните трев

Фактори, от които зависи млечната продуктивност на кравите

Фактори, от които зависи млечната продуктивност на кравите

Млечната продуктивност на животните е наследствено обусловена. Генетичните заложби се реализират напълно при идеални условия на хранене и отглеждане на животните.

Породи биволи

Породи биволи

Домашните биволи са топлолюбиви и водолюбиви животни. Те произхождат от дивия индийски бивол (Арни) и се разделят на две основни групи: блатен и речен бивол.

Породи говеда за комбинирано използване

Породи говеда за комбинирано използване

В света има около 300 породи говеда, от които 87 са от породите за комбинирано използване. По телосложение и тип  българското сименталско е много сходно със сименталското говедо.

Кога най-рано и как се установява бременността на крава?

Кога най-рано и как се установява бременността на крава?

Най-рано бременността на крава може да се установи от 45-ия до 60-ия ден след заплождането чрез ректално изследване, което се извършва само от ветеринарен специалист.

Какви грижи се полагат за кожата на животните?

Какви грижи се полагат за кожата на животните?

Кожата на животните изпълнява важни физиологични функции. Ако състоянието й зависи от общото състояние на животното, здравето на животното също се обуславя в значителна степен от нормално

Пасищно отглеждане на животните

Пасищно отглеждане на животните

При пасищното отглеждане на животните под влияние на слънчевите лъчи, чистия въздух и постоянното движение се повишават жизненият тонус на организма и обмяната на веществата, укрепват вси

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийската е най-едрата порода крави за мляко в света. Стандарта за живото тегло на пълновъзрастните Холщайн крави е 680-700 кг, на биците 1000-1100 кг, а за височината на холката