Български симентал - комбинирана порода за месо и мляко

Български симентал - комбинирана порода за месо и мляко

Българският симентал има много добра месна продуктивност. При интензивно угояване бичетата на 15-месечна възраст достигат 500 кг, а кланичният рандеман е 58-60%.

Вързано отглеждане на крави

Вързано отглеждане на крави

При вързано отглеждане на крави животните са фиксирани на постоянни места, без възможност за движения при хранене, поене, почистване и доене.

Люцернов силаж (сенаж) - хранителни качества и използване

Люцернов силаж (сенаж) - хранителни качества и използване

Люцерната е втората по значение фуражна култура у нас след царевицата. Силажирането е най-лесният и евтин метод за запазване на люцерната специално от първи откос.

Царевичен силаж - хранителни качества и използване

Царевичен силаж - хранителни качества и използване

Поради високите добиви и добрите фуражни качества царевицата е основна култура у нас. От нея се приготвя около 80% от цялото количество силаж.

Дезинфекция на животновъдните ферми

Дезинфекция на животновъдните ферми

Наложителната дезинфекция на животновъдните ферми се провежда при избухването на някоя заразна болест с цел да се предотврати разпространението на заразните причинители.

Дератизация на животновъдните ферми

Дератизация на животновъдните ферми

Дератизацията (от гръцки де - без и ратус - плъх) е комплекс от методи и средства за унищожаването на вредните в стопанско и здравно отношение гризачи.

Хигиенна преценка на концентрираните фуражи

Хигиенна преценка на концентрираните фуражи

Определянето на цвета на фуража се прави на бяла хартия при разсеяна светлина. При прегледа на комбинираните и брашнените фуражи се определя и тяхната едрина.

Комфортна среда за кравите - предпоставка за висока продуктивност

Комфортна среда за кравите - предпоставка за висока продуктивност

Комплексът „комфорт за кравата” включва много понятия, които до известна степен са взаимосвързани и взаимнозависими. Естествената проява на живота е прием на фураж, вода, движение, лежане

Препоръки за икономически-ефективно хранене на кравите

Препоръки за икономически-ефективно хранене на кравите

Икономически не е оправдано прехранването на низкопродуктивните крави и недохранването на високопродуктивните. За това трябва да се знае нивото на продуктивност на кравите.

Как кравата използва енергията от фуража

Как кравата използва енергията от фуража

В процеса на храносмилане в търбуха се образува метан и въглероден диоксид. Метанът също съдържа енергия, но кравите не могат да я използват и отделят газа навън.

Варта - едно от най-достъпните дезинфекционни средства

Варта - едно от най-достъпните дезинфекционни средства

Дори и в напредналите в икономическо отношение страни като Германия, варта широко се използва за обработката на животновъдни обекти. Основната причина за това е безвредността за околната

Хигиенна преценка на грубите фуражи

Хигиенна преценка на грубите фуражи

Поразените от гъби сена имат силно променен цвят и общо потъмняване. Те се преценяват във всички случаи като условно годни и с намалени хранителни качества

Микроклимат, стрес-фактори и стрес при отглеждане на животните

Микроклимат, стрес-фактори и стрес при отглеждане на животните

Жизнената среда в условията на промишленото отглеждане на животните в много случаи не е оптимална и често е причина за ниска продуктивност и висока смъртност.

Хранителни качества и използване на сеното

Хранителни качества и използване на сеното

Хранителната стойност на сеното се влияе от много фактори. Най-голямо е влиянието на фазата на вегетация, в която става косенето.

Груби фуражи и използването им за хранене на животните

Груби фуражи и използването им за хранене на животните

Качеството или хранителната стойност на използвания фураж се формира при неговото прибиране, приготвяне и съхранение. Различните фуражи имат различна хранителност.

Интензивно угояване на млади говеда

Интензивно угояване на млади говеда

Интензивно угояване на млади говеда обикновено продължава до 12-14-месечна възраст и се преустановява при достигане на 380-420 кг жива маса за бичетата и 350-380 кг за юничките.

Доене на животните от различни видове

Доене на животните от различни видове

Машинно се доят само здрави крави със симетрично виме и нормално развити цицки с дължина 8-9 см и дебелина 2-3 см. Пълното издояване зависи от правилната подготовка на вимето за доене.

Съоръжения за съхранение на оборска тор

Съоръжения за съхранение на оборска тор

С приемането на България в ЕС се засили и контрола върху спазването на изискванията за съхранение на отпадъците от биологичен произход (оборската тор) от фермите.

Черношарено говедо

Черношарено говедо

Черношареното говедо е добило световна известност, разпространено е във всички континенти и в почти всички страни на света. При него са постигнати висока млечна продуктивност и рекордни р

Системи на паша на животните

Системи на паша на животните

При безсистемната паша животните използват цялото пасище от началото до края на пасищния сезон непрекъснато. Те избират най-ценните треви, които се изтощават и загиват, а малоценните трев

Фактори, от които зависи млечната продуктивност на кравите

Фактори, от които зависи млечната продуктивност на кравите

Млечната продуктивност на животните е наследствено обусловена. Генетичните заложби се реализират напълно при идеални условия на хранене и отглеждане на животните.

Породи биволи

Породи биволи

Домашните биволи са топлолюбиви и водолюбиви животни. Те произхождат от дивия индийски бивол (Арни) и се разделят на две основни групи: блатен и речен бивол.

Породи говеда за комбинирано използване

Породи говеда за комбинирано използване

В света има около 300 породи говеда, от които 87 са от породите за комбинирано използване. По телосложение и тип  българското сименталско е много сходно със сименталското говедо.

Кога най-рано и как се установява бременността на крава?

Кога най-рано и как се установява бременността на крава?

Най-рано бременността на крава може да се установи от 45-ия до 60-ия ден след заплождането чрез ректално изследване, което се извършва само от ветеринарен специалист.

Какви грижи се полагат за кожата на животните?

Какви грижи се полагат за кожата на животните?

Кожата на животните изпълнява важни физиологични функции. Ако състоянието й зависи от общото състояние на животното, здравето на животното също се обуславя в значителна степен от нормално