Видове фуражи и фуражни култури

Видове фуражи и фуражни култури

Фуражите от растителен произход, произвеждани и използвани за храна на животните, принадлежат към различни групи. Най-обобщено те се делят на концентрирани и обемисти.

Хранене на телета през млечния период

Хранене на телета през млечния период

Съкращаването на срока на отбиване е възможно само при използване на висококачествени млекозаместители и пълноценни стартерни смески.

Преценка на формата, големината и доимостта на вимето на кравите

Преценка на формата, големината и доимостта на вимето на кравите

Млечната продуктивност на кравите зависи до голяма степен от формата, големината и вместимостта на вимето. Установена е положителна зависимост между големината на вимето и млечността на кра

Развъждане на биволи

Развъждане на биволи

Биволите са къснозрели животни и завършват растежа си на 6-7-годишна възраст. Половата зрелост при мъжките настъпва на 16-17-месечна, а при женските - на 18-20-месечна възраст.

Каква е оптимална продължителност на периода между две отелвания

Каква е оптимална продължителност на периода между две отелвания

Разумното решаване на въпросите, отнасящи се до продължителността на периода между две отелвания и на сервиз-периода, ще позволят рязко да се повиши темпът на възпроизводството на кравето с

Хранителните вещества и значението им за животните

Хранителните вещества и значението им за животните

В растителните фуражи се съдържат хранителни вещества, които осигуряват градивен материал и енергия или регулират биохимичните процеси в организмите.

Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи

Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи

Зелените фуражи съдържат редица хранителни вещества, като протеин, лесноусвоими въглехидрати, незаменими аминокиселини, много витамини, важни макро- и микроелементи.

Хранене на крави, предназначени за производство на телета за месо

Хранене на крави, предназначени за производство на телета за месо

В храненето на кравите с насока за месо съществуват два критични периода, които влияят непосредствено върху икономиката на този клон от животновъдството.

Отглеждане на телетата през стартерния период

Отглеждане на телетата през стартерния период

През стартерния период телетата се отглеждат оборно, свободно, в групи по 10-15 в бокс. За движение се предвиждат дворчета пред помещението, осигуряващи по 4 м2 площ на глава.

Храненето на кравите е основен фактор, от които зависи млечната продуктивност

Храненето на кравите е основен фактор, от които зависи млечната продуктивност

Върху млечната продуктивност влияе и химичният състав на дажбата. От трите вида хранителни вещества (белтъчини, въглехидрати и мазнини) най-голямо е влиянието върху млечността на белтъчинит

Бременност и отелване на кравите

Бременност и отелване на кравите

Бременността започна след заплождането на кравите и юниците и продължава средно около 285 дни. Бременността се определя чрез ректално изследване, биологични и химични методи и др.

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Родопското говедо е порода пренесена в нашите земи от траките, които са се заселили в родопския масив. Развъдната област обхваща всички селища в Родопите.

Размножаване на говедата чрез кръстосване

Размножаване на говедата чрез кръстосване

Кръстосването е по-бърз развъден метод, чрез който може да се създават нови и да се усъвършенстват или да се преобразуват местните нископродуктивни породи говеда.

Чистопородно развъждане на говедата

Чистопородно развъждане на говедата

Чистопородно развъждане е съешаване на животни от една и съща порода. Чистопородното развъждане е било широко прилагано при създаването на световноизвестните породи говеда.

Свободно отглеждане на крави в индивидуални боксове

Свободно отглеждане на крави в индивидуални боксове

При този начин на отглеждане площта за почивка е значително намалена и е сведена до индивидуален бокс, в който може да почива само едно животно.