На българския пазар, все по-често виждаме продукти, които се определят като "БИО".
Независимо дали това е храна или тор, продукт който се предлага като биологичен, трябва да притежава сертификат за това.
При това, този сертификат трябва да бъде издаден от оторизирана организация.
Сериозността на организацията, която извършва сертифицирането е важен фактор. Поради това избора на такава, не е за подценяване.
Най-важно е, обаче съзнанието производителя, които желае да бъде сертифициран за "Био производител". Това е така защото биоземеделието е доброволна форма за производство. Никой не задължава даден фермер, да произвежда по биологичен начин.
Той сам взима това решение и дори заплаща, да бъде контролиран. Логично производителя няма интерес да нарушава предписанията на сертифициращия орган.
Фермерът които желае да произвежда "Био продукти" трябва да избере сертифициращ орган, с които да сключи договор. Организацията извършваща сертификацията, предоставя списък с предписания и евентуални санкции. В последствие се сключва договор и започва период на конверсия на стопанството. Периодът е различен и достига до 4 години. Дори да са биологично чисти, произвежданите продукти през този период не могат да се предлагат като такива. Едва след получаването на сертификат, производителя може гордо да упомене своята продукция като "БИО".

Сертифицираните биопроизводства са подложени на постоянен и стриктен контрол. При биоземеделието контролът е не само върху крайния продукт, но и върху метода на неговото отглеждане. Подготовката за производство и реализицията на продукцията също са предмет на наблюдение.