Геранолният сорт мащерка “Пагане” принадлежи към вида Thymus marschallianis Willd от сем. Lamiaceae. Растенията са многогодишни, вечнозелени полрухрасти, достигащи на височина 20-35 см. Имат пълзяща туфа с многобройни полуизправени стъбла. Цветоносните стъбла са вдървесинели в основата си, изправени, разклонени, сиво-зелени и овласени. Листата са срещуположни, заловени за стъблата с къси дръжки или приседнали, дълги 12-19 мм, широки 7-9 мм, ланцетно-елипсовидни и са покрити с множество етерни-маслени жлезисти власники. Съцветията са прешленисти, прекъсна- ти, с по 8-10 цвята във всеки прешлен. Цветовете се стерилни, бледорозови, дребни, чашката е звънчевидна, венчето двуустно. Цъфти юни-юли. Кореновата система е плитка, брадеста. Приземните стъбла лесно се вкореняват. Има добре оформени етерич но-маслени жлезички. Използава се надземната част в свежо и сухо състояние за получаване на гера-нилно мащерково етерично масло и сухата надземна маса като подправка. Събрана във фаза масов цъфтеж надземната маса съдържа етерично масло в свежо състояние 0,55-0,75 % и в сухо – 2,40-3%. Етеричното масло има главни съставки-гераниол -74-76 % и нерол - 15-17 %-общо за двете 89-93 %. Съдържа още мирцен 9-22 %, цитронелол 4-6%, линалоол, парацимол и др. Маслото има фин, свеж, приятен аромат и се използва като нова гараниолна суровина в парфюмерията и в композициите за подправка в хранител- но-вкусовата промишленост. Дрогата се използва за лечение на дихателните пътища, деъства отхрачващо, нервноуспокоително, спазмолитично, бактерицидно, бактериос-татъчно и антимикотично. Лекува бронхити, бронхиална астма, хроничен гастрит, язва и неврастения. Освен етерично масло дрогата съдържа и други лечебни вещества: дъбилни вещества до 5%, смоли, флавоноиди, урзолова и оленанолова киселина. Сорт “Пагане” има по-висока пластичност и проспособимост към нови райони от обикновената мащерка. Вирее успешно на ниски места и в райони с назморска височина до 1200 м. Развива се добре на резлични видове почви с по-лек механичен състав и със средна или добра запасеност с хранителни вещества- кафяви и канелени горски, алувиално-ливадни, карбонатни черноземи. Растенията са светлолюбиви и в топлите райони синтезират повече етерично масло. Издържат на ниски температури и презимуват добре, а също и на засушаване и се поливат само при екстрени суши. Цве- товете са стерилни и растенията се размоножават само по вегетативен път, чрез вкоре- нени зелени разници или естествено вкорнени части от туфите. Торнето с минерални торове –N,P,K допринася за получаването на повече и по-качествено масло при условие, че се дав в умерени дози. Предшественици: насажденията остават извън сеитбооборотите и се експлоатират 6-8 години. Подходящи предшественици се тези които са торени с оборски тор и остават почвата чиста от плевели: зърнено-житни, зърнено-бобови, кортофови и др. Обработка на почвата и торене Почвата се обработва в зависимост от предшественика по системата за многого-дишнте култури – подметка, есенна дълбока оран на 25-27 см, култивиране през есента и пролетта, брануване и заравняване. Торовете / N,P,K/ се внасят по 8 кг/дка активно вещество. През първата година фосфорните и калиевите торове се внасят с есенната оран, а азаотните- преди засаждане и пред втората копан. Всяка следваща година при първото окопаване се внася торове в дози N6P6. Размножаване на мащерката Сорт “Пагане” мащерка се размножава чрез вкоренени стоблени разници. Маточните насаждения се сэздават на богати, чисти от плевели, добре овлажнявани почви. Използва се суперелитен и елитен посадъчен материал, който се засажда през есента или рано на пролет на разстояние 50/30 см или 6600 бр/дка. От тях след втората година се отделят резници за вкореняване, които се засаждат на разстояние 20/5 св или 100000 бр./дка, достатъчни за 12-15 дка нови насъжсдения. Вкореняването от зелени или зрели резници се извършва в специални вкоренилища, осигурени с достатъчна въздушна влага чрез мъглуване. Резниците се забождат в почвата, покрита с пясък на гъсто по 200-240 бр./кв.м. и остават в оранжериите за вко- реняване до есента. Маточните насаждения и площите за вкореняване се поддържат чисти от плевели, напояват се радевно и при нужда се покриват. Сорта Пагане има висок размонжителен коефисиент 1:60-150. При създаването на трайни насаждения, засаждането на вкоренините резнци се извършва предварително направени браздички, дълбоки до 8-10 см при междуредови разстояниу 50-60 бр./дка. Вкоренените резници се нареждат, заравят, притъпкват и поливат. Грижи през вегитацията на мащерката Първата година са необходими повече грижи, за да могат растенията да нарас- нат, да оформят редовете, което се постига с по-често окопаване на междуредията с окопвачка и в редовете с мотика. Така почвата се поддържа чиста от плевели и рохка за задържане на влагата. При засаждане през есента насажденията се поливат по-често за да могат да се прихванат добре. Няма наблюдавани опасни болести и неприятели, поради което не се препоръчва използването на инсектициди и фунгициди. Прибиране на реколтатаНезависимо дали надземната маса ще се прибира за етерично масло или за херба, прибирането се извършва във фаза масов цъфтеж. При по-големи насъждения е добре то да започне в началото на цъфтежа и да завърши в масов цъфтеж. Прецъфтява- нето силно снижава добива и влошава качеството на продукцията. Сорт Пагане се прибира в средата на месец юни, но този срок варира в зависимост от условията на годината и от морската височина. Жътвата се извършва в топло време, най-малко 2-3 дни след дъжд и след вдигане на росата сутрин рано. Извършва се със сърп, коса, косачка или жътварка. Оставя се да увехне и се транспортира с контейнер до дестилационната за получаване на етерично масло. За хебра суровината се транспортира до сушилни или площадки за изсушаване. Сушенето се извършва естествено на сянка или в сушилни при температури до 35-40 гр.С. Изсушената суровина трябва за запази зеления си цвят, да е чиста от растителни примеси и пърст, да има влага под12 %. Предава се в книжни чували с вместимост 12-15 кг. Добиви Първатa година добивите на суха херба са по-ниски – до 50 кг/дка, а през втората и следващите години те са от 200-300 кг/ска. Добивите на етерично масло се движат от 6-9 кг/дка.