Земеделски Институт – Шумен

Земеделски институт гр. Шумен е създаден с ПМС 270/15.12.2000 г. и включва Научноизследователския и проекто-конструкторски институт по свиневъдство (НИПКИС), Научноизследователския институт по биволовъдство с център по биотехнологии и Института по захарно цвекло „Проф. Ив. Иванов”.

Основни направления на научните изследвания   

 • Научноизследователската дейност в животновъдството има за цел създаване на нови високопродуктивни породи и линии животни, усъвършенстване и съхранение на съществуващите на базата на най-новите достижения в областта на популационната генетика, хранене, съобразено с оптималните норми и намаляване замърсяването на околната среда, технологии на отглеждане и производството на безопасни храни.
 • В областта на растениевъдството научните проекти са свързани с биологията, селекцията и растителната защита на захарно, кръмно и салатно цвекло, сорго за зърно, суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса.
 • Особено място заемат растителните технологии за конвенционално и екологосъобразно земеделие, развитието на биотехнологиите и интегрираните биоекологични системи за растителна защита. Приоритетно се водят изследвания по интродуциране и отглеждане на стевия като източник на органични подсладители.
 • Генетика и селекция, хранене и технологии за отглеждане на селскостопанските животни.
 • Селекция и растителна защита на захарно, кръмно и салатно цвекло и сорго.
 • Комплексно научно обслужване на фирми и земеделски производители.
 • Дългосрочни (150 часа) и краткосрочни (30 часа) курсове за обучение.

Продукция и услуги, които се предлагат

Разработва:

 • Системи за развъждане и селекция на чистопородни и хибридни животни в областта на биволовъдството, говедовъдството, свиневъдството и овцевъдството;
 • Технологии и технологични решения за изграждане и преустройство на сгради за отглеждане на биволи, говеди, свине и овце според изискванията на  ЕС;
 • Системи за хранене в основните подотрасли на животновъдството;
 • Проекти за подпомагане на селскостопанските производители по оперативни програми на ЕС.


Провежда селекция на:

Захарно, кръмно и салатно цвекло;
Сорго за зърно и зелена маса;
Етерично-маслени и лечебни растения;
Технологии за производство на захарно и кръмно цвекло и сорго.


Разполага със специализирани лаборатории по:

 • Окачествяване на фуражите;
 • Физико-химичен състав на млякото;
 • Качество на месото;
 • Почвознание;
 • Тъканни култури;
 • Фитопатология и цитологична лаборатория;
 • Технологична лаборатория за захарно, кръмно и салатно цвекло;
 • Лаборатория за генетични изследвания.

 В Земеделския институт в Шумен е изграден център за обучение на фермери, където се организират:

 • Курсове по изкуствено осеменяване;
 • Курсове за доячи;
 • Курсове за отглеждане на захарно, кръмно и салатно цвекло;
 • Семинари, информационни дни и консултации.
   

От основаването на институцията досега са създадени и утвърдени 7 породи и хибриди животни. В свиневъдството: „Дунавска Бяла” и Линия CH - „Ландрас”, хибриди „Шумен 1 и 2” и „Плевен 1”; в биволовъдството - „Българска Мурра”; в овцевъдството - „Синтетична популация българска млечна”, а в областта  на растениевъдството - 22 сорта захарно, кръмно и салатно цвекло, 1 сорт суданка „Ендже” и 2 сорта сорго за зърно - „Максиред” и „Максибел” и сорт стевия „Стела”.

 

Виж всички материали за Земеделски Институт – Шумен

Снимка: от сайта на Института

Амар Груп ЕООД

Русе
Био-производство и био-продукти,Зърнопроизводство и търговия,Консултантски фирми в агро-сектора,Култивиране на гъби и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Апекс Сервиз

София област
Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА