Земеделски Институт – Шумен

Земеделски институт гр. Шумен е създаден с ПМС 270/15.12.2000 г. и включва Научноизследователския и проекто-конструкторски институт по свиневъдство (НИПКИС), Научноизследователския институт по биволовъдство с център по биотехнологии и Института по захарно цвекло „Проф. Ив. Иванов”.

Основни направления на научните изследвания   

 • Научноизследователската дейност в животновъдството има за цел създаване на нови високопродуктивни породи и линии животни, усъвършенстване и съхранение на съществуващите на базата на най-новите достижения в областта на популационната генетика, хранене, съобразено с оптималните норми и намаляване замърсяването на околната среда, технологии на отглеждане и производството на безопасни храни.
 • В областта на растениевъдството научните проекти са свързани с биологията, селекцията и растителната защита на захарно, кръмно и салатно цвекло, сорго за зърно, суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса.
 • Особено място заемат растителните технологии за конвенционално и екологосъобразно земеделие, развитието на биотехнологиите и интегрираните биоекологични системи за растителна защита. Приоритетно се водят изследвания по интродуциране и отглеждане на стевия като източник на органични подсладители.
 • Генетика и селекция, хранене и технологии за отглеждане на селскостопанските животни.
 • Селекция и растителна защита на захарно, кръмно и салатно цвекло и сорго.
 • Комплексно научно обслужване на фирми и земеделски производители.
 • Дългосрочни (150 часа) и краткосрочни (30 часа) курсове за обучение.

Продукция и услуги, които се предлагат

Разработва:

 • Системи за развъждане и селекция на чистопородни и хибридни животни в областта на биволовъдството, говедовъдството, свиневъдството и овцевъдството;
 • Технологии и технологични решения за изграждане и преустройство на сгради за отглеждане на биволи, говеди, свине и овце според изискванията на  ЕС;
 • Системи за хранене в основните подотрасли на животновъдството;
 • Проекти за подпомагане на селскостопанските производители по оперативни програми на ЕС.


Провежда селекция на:

Захарно, кръмно и салатно цвекло;
Сорго за зърно и зелена маса;
Етерично-маслени и лечебни растения;
Технологии за производство на захарно и кръмно цвекло и сорго.


Разполага със специализирани лаборатории по:

 • Окачествяване на фуражите;
 • Физико-химичен състав на млякото;
 • Качество на месото;
 • Почвознание;
 • Тъканни култури;
 • Фитопатология и цитологична лаборатория;
 • Технологична лаборатория за захарно, кръмно и салатно цвекло;
 • Лаборатория за генетични изследвания.

 В Земеделския институт в Шумен е изграден център за обучение на фермери, където се организират:

 • Курсове по изкуствено осеменяване;
 • Курсове за доячи;
 • Курсове за отглеждане на захарно, кръмно и салатно цвекло;
 • Семинари, информационни дни и консултации.
   

От основаването на институцията досега са създадени и утвърдени 7 породи и хибриди животни. В свиневъдството: „Дунавска Бяла” и Линия CH - „Ландрас”, хибриди „Шумен 1 и 2” и „Плевен 1”; в биволовъдството - „Българска Мурра”; в овцевъдството - „Синтетична популация българска млечна”, а в областта  на растениевъдството - 22 сорта захарно, кръмно и салатно цвекло, 1 сорт суданка „Ендже” и 2 сорта сорго за зърно - „Максиред” и „Максибел” и сорт стевия „Стела”.

 

Виж всички материали за Земеделски Институт – Шумен

Снимка: от сайта на Института

Лентови транспортьори ООД

Русе
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРО КОМЕРС 88 ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Агро Скай АД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА