Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Шуменският университет е утвърдено висше училище, чийто академичен профил обхваща универсума на висшето образование като единство от хуманитарни, природни, математически, информационни, педагогически, социални и технически науки. Той реализира адекватни на своето съвремие мисия, визия, стратегически политики и добри практики на управление с  ясни тенденции за подобряване на качеството на образованието.

С визията за компетентно управление се приема, че университетът трябва да се утвърждава като образователен, научноизследователски и творчески център със силен академически потенциал, финансова стабилност, с авторитет в страната и чужбина.

Конкретно в земеделската сфера Шуменският университет предлага обучение по:

Бакалавърски специалности:

Растителна защита

Магистърски програми (след Бакалавър и след Професионален бакалавър):

Растителна защита

Специалността Растителна защита може да бъде изучавана и в Колеж-Добрич.

 

История

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Добре уредените шуменски възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни, математически, педагогически и технически науки.

Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен), един колеж (в гр. Добрич) и един департамент (в гр. Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна и задочна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогическия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа. В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно-квалификационните степени професионален бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор. Чрез Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование са създадени необходимите условия за учене през целия живот. Университетът гарантира на своите възпитаници адаптивност за работа в различни условия.

 

Ректорско ръководство
 

проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор

Приемно време: понеделник 14 – 16 ч.; Кабинет 111, Корпус 1

    Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
    Телефон: 054 830 350
    Факс: 054 830 371
    E-mail: [email protected]

доц. д-р Стефка Калева – зам. - ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ

    Кабинет: 113, Корпус 1, ет. 1
    Tел: +359 54 830 350
    E-mail: [email protected]
    Приемно време: четвъртък 10-12 ч., К1, каб. 1113

доц. д-р Чавдар Сотиров – зам.-ректор по кандидатстудентска дейност, координация със студентските органи на управление, Кариерен център

    Кабинет: 109, Корпус 1, ет. 1
    Tел: +359 54 830 350
    E-mail: [email protected]

доц. д-р Росица Давидова-Маджарова – зам.-ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален "ЕРАЗЪМ+" координатор

    Кабинет: 105, Корпус 1, ет. 1
    Tел: +359 54 830 350
    E-mail: [email protected]

гл. ас. д-р Цоньо Георгиев – академичен секретар

    Кабинет: 114, Корпус 1, ет. 1
    Tел: +359 54 830 495 вътр. 280
    E-mail: [email protected]
    Приемно време: петък 14-16 ч.

д-р Николай Янков Николов – помощник-ректор

    Кабинет: 108, Корпус 1, ет. 1
    Телефон: 054 830 495 вътр. 106
    Факс: 054 830 371
    E-mail: [email protected]

 

Контакти

 

Връзки с обществеността и медиите
[email protected]
тел: 054 830 358
 
Кандидатстудентска информация:
тел: 054 830 495 вътр: 250 и 260
тел: 054 832 106
GSM: 0893 352236
 
Ректорска канцелария:
тел: 054 830 350
факс: 054 830 371
E-mail: [email protected]
 
Телефонна централа Корпус 1 и Корпус 3 - 054 830 495
 
Телефонна централа Корпус 2 - 054 830 365

 

Фейсбук-страница на университета: влез

 

Снимка: от Фейсбук-страницата

Агроуей България

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Фруктела ООД

Пловдив
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Анчев Дизел

Силистра
Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Белииса – производство на млечни продукти

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА