Селскостопанска гимназия град Садово

История

Създаването на Земеделско училище в Садово става с указ № 28 от 18 април 1881 г. на генерал-губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди. През следващата година за негов управител е назначен Иван Хр. Бояджиев.

SAM_0852 На 1 май 1883 г. Садовското земеделско училище било открито по най-тържествен начин, в присъствието на Ал. Богориди, посланиците на Русия, Италия и др. Открита била и учебната година, а учител в него е В. Стрибърни.

Първоначално графикът на учебния процес е бил съобразяван с характера на стопанската дейност. Учебната година започвала на 1 февруари и завършвала на 1 декември, а от 1 до 20 декември учениците полагали изпити, с които приключвала учебната година.

Материалната база на училището е една от предпоставките за успешно реализиране на професионалната подготовка на учениците. Училищното стопанство притежавало първоначално 2760 дка земя. В момента ССГ разполага с 1107 дка. Създадени били отдели по всички отрасли на селското стопанство, в т. ч. овощна и зеленчукова градина, лозе, разсадник, пчелин, млекарница, винарска изба, рибарник и всички видове животновъдни ферми.

Садовското земеделско училище има голям принос за развитието на селскостопанската наука и образование.. Тук е създадено червеното садовско говедо от Желю Ганчев – най-високопродуктивната порода у нас по онова време.

Възпитаник на училището е бил и Александър Стамболийски, водач на Българския земеделски народен съюз (БЗНС). Той е министър-председател на България в правителството на БЗНС (1919–1923).

SAM_1619И днес ССГ е в крак с времето. Училището дава възможност за получаване на средно образование и придобиване на втора и трета степен на професионаална квалификация по професии и специалности от направления „Растениевъдство и животновъдство“ и „Администрация и управление“.

Учениците получават знания и умения за новостите в европейското земеделие, чрез реализиране на проекти по програмите „Леонардо да Винчи” и „Еразъм+”. В свободното време активно участват в извънкласни дейности по проекти „УСПЕХ“ и „Ученически практики“

Възпитаниците на гимназията защитават достойно името на училището, заемайки призови места на национални и областни състезания – „Млад Фермер” , по футбол и тенис на маса.

 

Специалности

 

професия АГРОЕКОЛОГ специалност АГРОЕКОЛОГИЯ


ТРЕТА  СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНГИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Екологът, придобил втора на професионална квалификация осъществява своята дейност в условията на конкретни производства, в организации в областта на екологията или в пречиствателни станции. По време на своята работа, екологът следи параметрите на технологичния режим и тези на отпадните вещества с оглед недопускане замърсяването на околната среда, поддържа съоръженията за пречистване на води и газове и информира отговорните лица за отклонения от нормите на технологичните процеси.

Обучението по теория на професията се осъществява в специализирани учебни кабинети, а по учебна и лабораторна практика – в лаборатории, в предприятия, фирми и др.

Обучаваният по професията “Агроеколог” – втора степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” и “В”.


Професия “Монтьор на селскостопанска техника”
Специалност “Механизация на селското стопанство”

 

ВТОРАСТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНГИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучаваният по професията “Монтьор на селскостопанска техника” –  може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” и “В”, а след 12 клас и за кат . Твк.   Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията “Монтьор на селскостопанска техника”, могат да постъпват на работа на длъжности от областта на селското стопанство, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите : “Монтьор на моторни превозни средства”; “Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини”; “Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание”; “Водачи на леки и лекотоварни автомобили”;”Водачи на селскостопански машини”; “Тракторист”; и др.
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в специализирани учебни кабинети, учебни работилници за селскостопанска техника и инвентар, както и в реална работна среда.

професия „ФЕРМЕР”
специалност „ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ”

 

ВТОРАСТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНГИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Селското стопанство е е един от приоритетите на националната ни икономика. Основните задачи, които предстои да бъдат решени чрез различни инвестиционни програми са:

  •     подобряване на условиятаза производството, преработката и маркетинга на земеделски и горски продукти, в съответствие с достиженията на ЕС;
  •     насърчаване на екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на околната среда;
  •     интегрирано развитие на селските райони, насочено към укрепването и съхраняването на тяхната икономика и общност;
  •     инвестиции в човешки ресурси – професионално обучение на земеделски производители.
  • Придобилият втора степен на квалификация по професията „ФЕРМЕР” може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства и др.

Обучаваният по професията “ФЕРМЕР” – втора степен на професионална квалификация, след успешно завършен 11 клас  може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” и “В”, а след 12 клас  и за кат. Твк.

 Снимка: от сайта на училището

РЕДУКТОРИ РУСР ЕООД

Русе
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Хидрокап ООД

Стара Загора
Резервни части за агро техника, Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Елеганс Гардън ЕООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Аннипласт ЕООД

Русе
Селскостопанска техника, Зеленчукопроизводство и търговия, Овощарство и търговия, Лозарство и винарство, Печларство и търговия, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА