Растителна защита в Колеж-Добрич

Колежът в Добрич е приемник на Института за детски и начални учители, създаден през 1972 година. През годините се утвърждава като център за подготовка на висококвалифицирани специалисти за Североизточна България в различни области на висшето образование.  

Мисията, целите и задачите на Колеж – Добрич са приложение на идеята за неговото място в контекста на развитието на социално-икономическия и духовен живот на страната. Те са в съответствие с мисията на ШУ ”Епископ Константин Преславски” и отговарят на вида на институцията, названието й, предмета и съдържанието на неговата дейност, на специалностите и образователно-квалификационната степен. Насочени са към:

  • задоволяване на реалните обществени потребности, свързани с подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните условия информатици, педагози и специалисти в областта на растителната защита;
  • качествена и ефективна реализация на студентите от ОКС професионален бакалавър;
  • осъществяване на научноизследователска дейност в областта на информатиката и информационните технологии, педагогиката и растителната защита;
  • усъвършенстване на организационната и финансова дейност за постигане на стабилност на Колежа.

Колежът се стреми да бъде силна структура в академичното обучение и научноизследователската работа, която възпитава хармонично развити, толерантни личности, граждани на българската държава, приобщени към световното общество.

В Колежа се обучават годишно около 400 студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности: Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита.

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 3 учебни години. Завършилите Колежа получават диплома за  висше образование на образователно-квалификационната степен професионален бакалавър. Завършилите с висок успех могат да продължат образованието си в  магистърска степен в същото професионално направление.

Учебните планове са в съответствие с държавните стандарти и европейските измерения. Те съдържат задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи теоретична подготовка от фундамента на професионалното направление, специализираща, технологична, практическа и компютърна подготовка за реализиране на специалността. В учебните планове са предвидени специализации, включени са модули за обучение по чужд език и избираем спорт. Учебната и специализиращата практика се провеждат в реномирани институции, организации и фирми.

Ръководител на Катедра Растениевъдство и Растителна защита: доц. д-р Албена Маринова Иванова

Телефон за връзка: 058 / 603 138

 

Директорско ръководство на Колеж-Добрич
 
 

Директор: Проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

Кабинет: Корпус А, стая 203

Телефон: 058 603209

Email:  [email protected]

Приемно време: понеделник 13:00 - 15:00 ч.

 

Заместник-директор по учебната дейност: доц. д-р Милена Илиева Цанкова

Кабинет: Корпус А, стая 204

Телефон: 0899 901 933

Email: [email protected]

Приемно време: вторник 13:00 -15:00 ч.

 

Заместник-директор по кандидат-студентска дейност и образователни политики: гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова

Кабинет: Корпус А, стая 213

Email: [email protected]

Приемно време: Понеделник 13.30-15.30 ч.

 

Снимка: от сайта на Колеж-Добрич

Севан ООД

Бургас
Фуражи и хранителни добавки, Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Соломон-София ЕООД-ушни марки

София област
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Бартлик Интернешънъл ООД

Пловдив
Животновъдство и търговия, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА