Професионална гимназия по селско стопанство Св. Климент Охридски

Първите земеделски училища в България отварят врати в следния ред – Образцов чифлик, Садово, Плевен, Кюстендил, Видин и Пазарджик. Т.е. днешната "Професионална Гимназия по Селско стопанство
 “Св. Климент Охридски” има дълга история и утвърдено място в живота на страната.

Днес в гимназията може да се учи в две професионални направления: "Агроеколог" и "Техник-растениевъд".

► Професията „Агроеколог“ е основана на изискванията на ЕС за производството на екологично земеделие и животновъдство.
► На територията на област Кюстендил единствено в ПГСС се осъществява обучение по посочената специалност.
► Завършилите ученици придобиват правоспособност за МПС категории (ТкТ, Твк и В).

Учениците от тази нова и перспективна специалност получават добри познания за:

  •     състава, предназначението и опазването на почвите, водите и въздуха;
  •     за спецификата на екологичното селско стопанство;
  •     за технологията на биологичното земеделие и органичните ферми;
  •     за приложимостта на Европейски агроекологични програми.
  •     за производство на здравословни, висококачествени и екологично чисти продукти

 

Учениците с профил "Техник-растениевъд" ще усвоят умения за:

  •     разпознаване и класифициране на земеделски култури по биологическите им особености;
  •     прилагане на технологии за отглеждане на земеделски култури, овошки и лозя;
  •     извършване на основна и повърхностна обработка на почвата;
  •     спазване изискванията за транспортиране на готовата продукция
  •     Завършилите ученици придобиват правоспособност за МПС категории (ТкТ, Твк и В).

 

Снимка: от сайта на училището