Национална асоциация на млекопреработвателите

Описание на дейността:

Да допринася за защитата на интересите, професионалната реализация и подпомагане на дейността и развитието на млекопреработвателите в България.

1. Защита на правата и икономическите, социалните и професионални интереси на млекопреработвателите в България на основата на равнопоставеност между тях;

2. Представителство на своите членове при формирането на държавната политика и участие в процесите на вземане на решения на национално и местно ниво в сферата на млекопреработването;

3. Стимулиране активното участие на членовете си в преструктурирането на млечния бранш в България;

4. Подпомагане на млекопреработвателите в България за отговаряне на изискванията на Европейския съюз и успешната им интеграция на европейския пазар;

5. Насърчаване на членовете си при въвеждането и експлоатацията на нови техники, технологии и оборудване, свързани с млекопреработването;

6. Осигуряване на достъп и обмен на информация и ноу-хау между членовете с цел повишаване на тяхната ефективност;

7. Улесняване изграждането и поддържането на контакти със сродни структури и организации, работещи в сферата на млекопреработването в България и в чужбина.

Лице за контакт: Тодор Бозвелиев

 

Снимка: pixabay.com