Национален браншови пчеларски съюз

Описание на дейността:

  • подпомагане и защита на общите и индивидуални интереси на своите членове; съдействие на държавните органи при провеждане на политиката в областта на пчеларството;
  • преустройване на пчеларството в конкурентоспособен бранш до влизането на страната в Европейския съюз през 2007г; прилагане на добрата производствена и хигиенна практика в пчеларството;
  • ускорено развитие на биологичното пчеларство;
  • значително увеличаване броя на пчелните семейства и количеството на произвежданите пчелни продукти; увеличаване на износа на пчелен мед и други пчелни продукти;
  • заплащане на пчелоопрашването;
  • опазване и разпространение на българската медоносна пчела;
  • осигуряване на приемливи за пчеларите цени, на качествени пчелни майки, пчелни роеве и семейства, на пчеларски инвентар и лекарствени средства. 

 

Снимка: pixabay.com