Машинно-технологичен факултет

Катедри

Технология на машиностроенето и металорежещи машини

Катедра ТММРМ осигурява обучението на студенти от следните специалности за ОКС "БАКАЛАВЪР": Машинно инженерство, Механотехника и мехатроника, Мениджмънт на качеството и метрология, Индустриално инженерство. 

Катедрата отговаря за обучението на студенти ОКС „МАГИСТЪР” по следните специалности: Индустриално производство, Машиностроене, Уредостроене, Технологии за машини с ЦПУ, Роботика и роботизирани системи, Индустриално инженерство, Управление на качеството, Компютърни технологии в машинното инженерство. 

Катедра ТММРМ осигурява обучение на докторанти в професионални направления МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО и ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО по научни специалности:

  •    Технология на машиностроенето 
  •    Рязане на материалите и режещи инструменти 
  •    Метрология и метрологично осигуряване
  • ​   Автоматизация на производството

 

Материалознание и технология на материалите

Катедра "Материалознание и технология на материалите" е една от най-рано създадените в Русенския университет. Тя е енергичен и новаторски колектив, чиято цел е широкообхватно обучение и научни изследвания, отговарящи на потребностите на съвременното индустриално производство.

Катедрата предоставя динамична и стимулираща среда за обучение и изследвания, с достъп до квалифицирани специалисти и подходящо оборудване. Катедра "Материалознание и технология на материалите" се гордее с адекватната си работа, с възможностите си да отговори на широк кръг образователни и изследователски потребности, с високото си ниво и вниманието към своите студенти.

Фейсбук-страница на катедрата: влез

 

​​Техническа механика​​
 

В катедра "Техническа механика" се решават следните индустриални задачи:

- тензометриране (на метални конструкции, остъкления и др.);

- числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние на детайли и конструкции (машини, транспортни средства, земеделска техника, съоръжения и сгради);

- симулиране на механични и термомеханични процеси (удар, развитие на пукнатини, охлаждане на стопилка и др.);

- измерване на вибрации (на металорежещи машини, редуктори и др.);

- едно- и многопараметрична оптимизация.

 

Ръководство

проф. д-р Бранко Сотиров
Декан
Машинно-технологичен факултет
Служебен телефон 248, 493
Офис 1.224, 1.316

Заместници и ресорни ръководители
    
доц. Борис Сакакушев
Заместник-декан по учебна работа и кадрово развитие
Машинно-технологичен факултет
Служебен телефон 248, 493
Офис 1.224, 1.309
    
доц. д-р Велина Боздуганова
Заместник-декан по НИД и международно сътрудничество
Машинно-технологичен факултет
Служебен телефон +359 82 888 572
Офис 1.422

Административно-технически персонал
    
маг. Йорданка Попова
старши инспектор Старши инспектор
Машинно-технологичен факултет
Служебен телефон +359 82 888 238
Офис 1.236
​​