Катедра Растениевъдство в Технически университет - Варна

Катедрата е създадена първоначално под наименованието „Растениевъдство и аквакултури” през 2007 г. със следната първоначална структура:

 •      ст.н.с. I ст. д-р Тони Костов Тонев (В.И.Д. р-л катедра)
 •      доц. д-р Живка Енчева Бекярова
 •      гл.ас. д-р Драгомир Пламенов Димитров
 •      гл.ас. д-р Даниела Симеонова Тонева

През есента на 2007 г. академичният състав е прехвърлен в катедра „ЕООС”. След допълнително привличане на преподаватели от аграрното направление, през месец юли 2011 г. е обособена самостоятелна катедра „Растениевъдство”.
    
Към настоящия момент катедра „Растениевъдство” разполага със следния академичен състав:

 •      проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров - Ръководител катедра
 •      доц. д-р Миглена Атанасова Друмева
 •      доц. д-р Петър Стоянов Янков
 •      доц. д-р Иван Димитров Киряков
 •      доц. д-р Мирослав Найденов Иванов
 •      доц. д-р Павлина Наскова Атанасова 
 •      гл. ас. д-р Надя Георгиева Даскалова
 •      гл. ас. д-р Стоян Иванов Вергиев
 •      ас. д-р  Пламена Янкова Панайотовa
 •      ас. Руска Евгениева Димитрова
   

     Катедрата е профилираща по отношение обучението на студенти в специалност „Агрономство”. Обучението стартира през учебната 2007/2008 г. след получена положителна оценка от ПКАНВМ на проект за откриване на професионално направление 6.1. Растениевъдство в ТУ – Варна (Протокол №7 / 16.03.2006 г.). С Протокол №04 / 01.03.2018 г. на ПКАНВМ е подновена програмната акредитация на професионалното направление за петгодишен период.

Kъм момента специалностите, по които катедрата обезпечава обучението, са „Агрономство”, ОКС „Бакалавър” (редовна и задочна форма на обучение),  „Производство на посевен и посадъчен материал”, и „Семепроизводство и растителна защита”, ОКС „Магистър” (редовна и задочна форма на обучение).
 
Контакти

Ръководител катедра
проф. д-р Драгомир Пламенов
тел.: (052) 383-670
email: [email protected]; [email protected]
кабинет 429 НУК

Технически изпълнител
ас.Руска Димитрова
тел.: (052) 383-645
[email protected]
кабинет 433 НУК

 

Снимка: tu-varna.bg