Институт по царевицата - Кнежа

Консултантски фирми в агро-сектора

Основни направления на научно-изследователската дейност са: Създаване на хибриди царевица от всички групи на зрялост, с висок генетичен потенциал за добив и качество, пригодни за отглеждане при различни условия и направления на използване. Съвременни методи за създаване, подобряване и идентифициране на нова генетична плазма при царевицата. Комплексни научни изследвания в областта на генетика, селекция, физиология, биохимия, растителна защита и семепроизводство. Разработвоне на теоретическите основи на технологията и създаване на условия за реализация на генетическия потенциал на хибридите