Институт по Полски Култури – Чирпан

Институтът е основан през 1925 г. с Указ на цар Борис III като Земеделско опитно поле.

Основни направления на научните изследвания

Основните изследователски направления са в областта на растителната селекция, агротехниката и растителната защита при памук, твърда пшеница и други основни полски култури. В ИПК се поддържат националните растителни ресурси за памука като ценен изходен генетичен материал. Изследователските задачи, които се разработват, са свързани със:

  • селекция за продуктивност и качество на памук и твърда пшеница чрез използване на традиционни селекционни методи, експериментален мутагенезис, отдалечена хибридизация и in vitro методи;
  • селекция за устойчивост на биотични и абиотични стресови въздействия;
  • създаване на ресурсно-икономични сортове памук с естествено оцветено влакно, с естествена ранна листопадност и голосеменност; оптимизиране на основните агротехнически фактори при основни полски култури;
  • използване на генетичния потенциал на дивите видове памук за подобряване на продуктивността, качеството на влакното и устойчивостта на абиотичен и биотичен стрес на съвременните сортове памук;
  • откриване на източници на цитоплазмена мъжка стерилност и създаване на генплазма с ЦМС;
  • разработване на in vitro методи за преодоляване на некръстосваемостта и несъвместимостта при отдалечената хибридизация.

Обособено е специализирано звено за семепроизводство и сортоподдържане, чрез което се съхранява чистотата и автентичността на сортовете, внедрени в производството.

Институтът разполага със сертифицирано поле за биологично земеделие, на което се извеждат опити с различни земеделски култури.

В Института са създадени и районирани 38 сорта памук, 22 сорта твърда пшеница, 2 сорта царевица, 3 сорта ечемик, 2 сорта фий, линии слънчоглед. Утвърдени и внедрени са 8 броя технологии за отглеждане на памук при поливни и неполивни условия, 5 броя за производство на твърда пшеница, получени са 4 бр. патенти за изобретения на селскостопанска техника и редица авторски свидетелства за нови технологии и усъвършенствани технологични звена.

Изследователската дейност на института е разпределена в два научни отдела: “Селекция и технология на памука” и “Селекция и технология на твърдата пшеница”.

Извършва се информационно–консултантска дейност и научно обслужване на фермерите.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Успоредно с научния сектор е изградена и Експериментална база с два отдела – “Растениевъдство” и “Животновъдство”.

 

В отдел “Растениевъдство” се произвежда посевен материал от памук, твърда и обикновена пшеница. Институтът е основен производител на сертифицирани предбазови и базови семена от памук и твърда пшеница и на стокова продукция от основни полски култури - памук, твърда и обикновена пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица за силаж и зърно, люцерна, грах, житно-бобови смески и др. 

 

В отдел “Животновъдство” се поддържа елитно стадо от породата “Българско черношарено говедо“. Животновъдната ферма е I категория и разполага със съвременна доилна инсталация “Вестфалия”, която допринася за поддържане на високото качество на произвежданото краве мляко. Институтът задоволява нуждите на частни стопани и ферми в района и страната с елитен разплоден материал.

 

Виж всички материали за Институт по Полски Култури – Чирпан

Снимка: от сайта на Института

Градина - РВ ЕООД

Пловдив
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Agro expert

Бургас
Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА

Недифууд ООД

Силистра
Птицевъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

АЛПИС ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА